Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "B++" CGPA(2.96) Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Gazette Part 1

Year २०२३
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1असाधारण विनियम क्रमांक ०१/२०२३, दि. २४/०२/२०२३
असाधारण विनियम क्रमांक ०१/२०२३ ( विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयाचे प्राचार्य / संचालक / शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार आणि संलग्नित महाविद्यालय / स्वायत्त संस्था यांना नाविन्यपुर्ण उपक्रमाबद्दल गौरव पुरस्कार प्रदान करण्याबाबतचे विनियम,२०२३)
2विनियम क्रमांक ०३/२०२३, दि. ११ मे, २०२३
विनियम क्रमांक ०३/२०२३ ( संत गाडगे बाबा कमवा आणि शिका या योजनेचे सुधारित विनियम )
3महाराष्ट्र शासन राजपत्र (सन २०२२-२३ चे एकरूप परिनियम)
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (सन २०२२-२३ चे एकरूप परिनियम)
4विनियम क्रमांक ०५/२०२३, दि. २५/०५/२०२३
विनियम क्रमांक ०५/२०२३ ( संगणक / लॅपटॉप /तत्सम साहित्य खरेदीकरीता अग्रीम मंजूर करण्याकरिता विनियम, २०२३)
5महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - ४, दि. ०६/०७/२०२३
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - ४ ( असाधारण भाग क्रमांक २१२,२११ व २१०)
6महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ११/०५/२०२३
(सन २०२२ चे एकरूप परिनियम क्रमांक - १)
Year २०२२
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२), दि. १०/०३/२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२)
2परिपत्रक क्रमांक १/२०२२, दि. ०४/०४/२०२२
परिपत्रक क्रमांक १/२०२२ ( विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अराजपत्रित अधिकारी समजण्याबाबत.. )
3निदेश क्रमांक २९/२०२२, दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ (विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत .)
4निदेश क्रमांक २९/२०२२दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ ( विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत)
5निदेश क्रमांक ३१/२०२२, दि. ५ मे, २०२२
निदेश क्रमांक ३१/२०२२ (सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या अस्थायी सेवा एकत्रित मानधनावर विद्यापीठातील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ संवर्गातील कामासाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा निदेश, २०२२)
6विनियम क्रमांक १/२०२२, दि. ९.६. २०२२
विनियम क्रमांक १/२०२२ ( शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून उत्कृष्ठ खेळाडू ( पुरुष व महिला ) यांची निवड करण्यासाठी नविन विनियम )
7महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दि. २३.६.२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ) क्रमांक- ३६ व ५२)
8विनियम क्रमांक ०४/२०२२, दि. ०३/११/२०२२
विनियम क्रमांक ०४/२०२२ (विद्यापीठ नियमित शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना गंभीर आजाराच्या उपचारांसाठी वैद्यकीय अग्रीम व त्याची परतफेड बाबतचे विनियम. )
9विनियम क्रमांक २१/२०२२, दि. ०१/१२/२०२२
विनियम क्रमांक २१/२०२२ विनियम क्रमांक २१/२०२२ (" संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मधील 'ई-सेल' E-Cell च्या बाळकटीकरणाकरिता करावयाची उपाययोजना व पद्धतीची निश्चिती व विध्यार्थी विकास विभागाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व बाबीचा आणि राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाच्या महाविद्यालयाकडून एकत्रित वार्षिक अहवाल मागविण्यासंदर्भात करावयाची पद्धतीची निश्चिती ")
Year २०२१
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ व ५७, दि. २१.६ .२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधी व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद ) व ५७, (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम)
2विनियम क्रमांक ८/२०२१, दि. २/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ८/२०२१ ( विद्यापीठ रुग्णवाहिका (Ambulance) रुग्णसेवेकरीता वापराबाबतचे विनियम, २०२१)
3महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५) दि. २/१२/२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५)
4विनियम क्रमांक ९/२०२१, दि. ९/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ९/२०२१ ( विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ शैक्षणिक विभागात आयोजित करावयाचे उपक्रम विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालय, मॉडेल डिग्री कॉलेज यांच्या सहयोगाने आयोजित करावयाचे कार्यक्रमाबाबतचा विनियम २०२१) )
5विनीयम क्रमांक १०/२०२१, दि. १६ डिसेंबर, २०२१
विनीयम क्रमांक १०/२०२१ (अशासकीय अनुदानित व विना अनुदानित संलग्नित महाविद्यालय / संस्थांमध्ये शिक्षकांची (ग्रंथपाल शारिरीक शिक्षण व AICTE अभ्यासक्रम वगळून ) सहयोगी प्राध्यापक (स्तर - १३ A) वरून प्राध्यापक (स्तर १४ वरील स्थाननिच्छीती ) च्या अनुषंगाने पदोन्नतीला मान्यता देण्याबाबतची कार्यपद्धती)
Year 2023
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01 of 2023, Dt. 05/01/2023
Direction No. 01 of 2023 (Norms and Procedure to be followed while nominating members on authorities, and committees by the Vice-Chancellor under the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2023)
2Direction No. 02 of 2023 to 03 to 2023, Dt. 05/01/2023
Direction No. 02 of 2023 (Operation of Endowment Fund for awarding स्व. सौ. देवकीबाई देवमनराव कतोरे सुवर्णपदक ) and Direction No. 03 of 2023 (Operation of Endowment Fund for awarding प्रा. डॉ. सि. बी. मेश्राम स्मृतिप्रीत्यर्थ सुवर्णपदक )
3Direction No. 04 of 2023, Dt. 12/01/2023
Direction No. 04 of 2023 (Amendment to Direction No. 06/2022 w.r. to Government Resolution dt 28 Oct, 2022 on revision of Pay Scales as per 7th Central Pay Commission and UGC Regulation on minimum qualifications for appointment of Teachers & other staff in Social Welfare Colleges – Direction 2023 )
4Direction No. 05 of 2023, Dt. 12/01/2023
Direction No. 05 of 2023 (Fee for grant of affiliation and recognition to the Colleges /Institutions by the University – Direction-2023.)
5Direction No. 06 of 2023, Dt. 19.01.2023
Direction No. 06 of 2023 (Examinations leading to the Degree of Masters in Documentary and Film Making (Two Years - Four Semesters Degree Programme) (Choice Based Credit System) Direction, 2023.)
6Extra Ordinary Direction No. 07 of 2023 to 10 of 2023, Dt. 24.01.2023
Extra Ordinary Direction No. 07 of 2023 (Operation of Endowment Fund for awarding "प्रा. सत्येश्वर मोरे सुवर्णपदक" ), Direction No. 08 of 2023 श्री मंगलमुर्ति महादेव मुलमुले सुवर्णपदक ), Direction No. 09 of 2023 (Operation of Endowment Fund for awarding (" आर्किटेक्ट स्व. मेहूल दिनकर ठाकरे सुवर्णपदक ") and Direction No. 10 of 2023 (Operation of Endowment Fund for awarding ("प्रा. डॉ. एम. एल. नरवाडे स्मृति सुवर्णपदक" )
7Direction No. 11 of 2023, Dt. 26.01.2023
Direction No. 11 of 2023 (Examinations Leading to the Post Graduate Degree of Master of Science (Animation) (Two Years-Four Semesters Post Graduate Degree Programme) (Choice Based Credit System) Direction, 2023 )
8Direction No. 12 of 2023, Dt. 23/02/2023
Direction No. 12 of 2023 (Academicals Costumes, Direction 2023)
9Direction No. 13 of 2023, Dt. 23.02.2023
Direction No. 13 of 2023 (Conduction of Online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2023)
10Regulation No. 02/2023, Dt. 16/03/2023
Regulation No. 02/2023 (Criteria, Procedure and Guidelines for undertaking Minor Research Project and extending financial assistance to the teacher in the University Teaching Departments and Colleges/ Institutions affiliated to the University-Regulation 2023.)
11Direction No. 14/2023, 16/03/2023
Direction No. 14/2023 (Procedure, Norms and Fee structure for granting Permanent Affiliation to Affiliated College or Instition or Recognized Institution as per Maharashtra Public Universities Act, 2016-Direction 2023)
12Extra Ordinary Direction No. 15 of 2023 and 16 of 2023, Dt. 28/03/2023
Extra Ordinary Direction No. 15 of 2023 (Examinations Leading to the Degree of Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) (शारीरिक शिक्षण स्नातक) (Two Years Four Semesters Degree Course) and Direction No. 16 of 2023 (Examinations Leading to the Degree of Master of Physical Education (M.P.Ed.) (शारीरिक शिक्षण पारंगत) (Two Years - Four Semester Degree Course).
13Direction No. 17 of 2023, Dt. 30/03/2023
Direction No. 17 of 2023 (Examinations leading to the Various Certificate /Diploma /Advance Diploma Courses under Lifelong Learning & Extension, addendum regarding 115 new courses – Direction - 2023. )
14Extra Ordinary Direction No. 18 of 2023, Dt. 01/04/2023
Extra Ordinary Direction No. 18 of 2023 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Education(B.Ed.) (शिक्षण स्नातक) (Two Years – Four Semester) (Semester Pattern) Course.
15Direction No. 19 of 2023, Dt. 01/04/2023
Direction No. 19 of 2023 (Examinations leading to the Degree of Master of Education (M.Ed.) (शिक्षण पारंगत) (Two Years – Four Semester) (Semester Pattern) Course.)
16Direction No. 20 of 2023, Dt. 01/04/2023
Direction No. 20 of 2023 (Examinations leading to the Diploma Course in Tourism and Heritage Management (पर्यटन आणि वारसा व्यवस्थापन )
17Direction No. 21 of 2023, Dt. 20/04/2023
Direction No. 21 of 2023 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science (B.Sc.) विज्ञान स्नातक Three years – Six Semester Under Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2023. )
18Direction No. 24 of 2023 to 27 of 2023, Dt. 27/04/2023
Direction No. 24 of 2023 ( Procedure for Election of Chairperson of Board of Studies.), Direction No. 25 of 2023 (Procedure for Nomination of one person to be nominated by each Board of Studies on the faculty), Direction No. 26 of 2023 (Procedure of Co-options on the Board of Studies under various categories (under section 40(2) proviso (a) and under section 40 (2) (d) (ii) and (iii) ) and Direction No. 27 of 2023 (Direction for required undertakings, certificates and supportive evidences to be submitted by proposer/ candidate at the time of filling Nomination Papers for election/nomination/co-option by members during meeting of the Board of Studies.)
19Direction No. 23 of 2023, Dt. 27/04/2023
Direction No. 23 of 2023 (Procedure to be adopted at the joint meeting of the Management Council and the Academic Council for the purpose of nominating a person as a member of a committee to be constituted to recommend suitable names to the Chancellor for appointment of Vice-Chancellor.)
20Direction No. 28 of 2023, Dt. 27/04/2023
Direction No. 28 of 2023 (Norms for determining the seniority amongst the teachers in each Teaching Department of the University, conducted colleges, affiliated colleges, model, autonomous colleges and recognized institutions and for assigning addl. Charge of Principal’s post- Direction 2023.)
21Direction No. 22 of 2023, Dt. 27/04/2023
Direction No. 22 of 2023 (Amendment to Original Statute No. 68 r/w Statute No. 1 of 2012 regarding Bequests, Donations, Endowments & Transfers - Direction 2023. )
22Direction No. 29 of 2023 and 30 of 2023 , Dt. 20/05/2023
Direction No. 29 of 2023 (List of Subjects comprised in each Faculty constituted by the provision of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2023.) and 30 of 2023 (Assigning of various Boards of Studies to the Faculties constituted under the provisions of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2023.)
23Regulation No. 04 of 2023, Dt. 25/05/2023
Regulation No. 04 of 2023 (University Non-Teaching Employees’ Welfare Fund (amendment) Regulation, 2023.))
24Direction No. 31 of 2023, Dt. 08/06/2023
Direction No. 31 of 2023 (Prescribing the Revised Examination fees and all its related fees.)
25Direction No. 32 of 2023, Dt. 27/07/2023
Operation of Endowment Fund for institution of " जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला - Direction 2023. ”
26Direction No. 33 of 2023, Dt. 17/08/2023
Procedure for prescribing Nomination Paper, Notice of Withdrawal, Rotation Policy of Reservation seats, drawing lots etc. in the elections/ nominations to the university authorities Direction, 2023.
27Extra Ordinary Direction No. 34 of 2023, Dt. 18/08/2023
Examinations Leading to the Degree of Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) ( शारिरिक शिक्षण स्नातक ) (Two Years Four Semesters Degree Course).
28Direction No. 36 of 2023, Dt. 18/08/2023
Examinations leading to the Degree of Bachelor of Physical Education & Sports, (B.P.E.S.) (शारिरिक शिक्षण व क्रीडा स्नातक ) (Three Years-Six Semesters Degree Programme (Choice Based Credit System) Direction,2023.
29Direction No. 35 of 2023, Dt. 18/08/2023
Examinations Leading to the Degree of Master of Physical Education (M.P.Ed.) (शारीरिक शिक्षण पारंगत ) (Two Years - Four Semester Degree Course).
30Direction No. 37 of 2023, Dt. 07/09/2023
Designation of the Standing Committee as an Authority, and Procedure at its meetings.
31Extra Ordinary Direction No. 38 of 2023, Dt. 12/09/2023
Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction- 2023.
32Extra Ordinary Direction No. 39 of 2023, Dt. 15/09/2023
Fee for grant of affiliation and recognition to the Colleges/Institutions by the University – Direction-2023.
33Direction No. 40 of 2023, Dt. 15/09/2023
Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2023
34Direction No. 41 of 2023, Dt. 15/09/2023
Procedure, Norms and Fee structure for granting Permanent Affiliation to Affiliated College or Institution or Recognized Institution as per Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction 2023.
35Direction No. 42 of 2023, Dt. 21/09/2023
Amendment to Original Regulation No. 6 of 2009 Operation of Endowment Fund for institution of |प्रचारभिष्म शामरावदादा मोकदम स्मृति ग्रामगिता व्याख्यानमाला - Direction 2023.
Year 2022
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 02 of 2022 and 03 of 2022, Dt. 06/01/2022
Direction No. 02 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) प्रादर्षिक कला पारंगत (नाट्य व रंगभूमी) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022). and 03 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts Dance (Kathak) प्रादर्षिक कला पारंगत नृत्य (कथक ) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.)
2Extra Ordinary Direction No. 04 of 2022, Dt. 07/01/2022
Extra Ordinary Direction No. 04 of 2022 (Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2022)
3Direction No. 05 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 05 of 2022 (Amendment to Regulation No. 10/2021 dated 16/12/2021 regarding Procedure for approval to the promotion of Associate Professor (Academic Level – 13 -A) as Professor (Academic Level-14) under Career Advancement Scheme in affiliated colleges (Aided / Unaided) Direction - 2022.)
4Direction No. 06 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 06 of 2022 (Govt. Resolution of Department of Social Justice & Special Assistance on Revision of Pay scales & conditions for full-time Teachers/Librarians and other academic staff in Social Welfare colleges (aided and unaided) as per 7th Pay Commission and UGC Regulation – 2018- Direction – 2022)
5Direction No. 07 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 07 of 2022 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2022.)
6Direction No. 08 of 2022, Dt. 20.1.2022
Direction No. 08 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) in Lifelong Learning & Extension (Two years degree course, under semester pattern), Direction 2022,)
7Direction No. 09 of 2022, Dt. 20.1.2022
Direction No. 09 of 2022 (“To make applicable the Manual of Procedure for Official Purchases : issued by the Industries, Energy and Labour Department of the Government of Maharashtra, Vide Resolution No. भांकस -२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- III /उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ ,for purchases Goods and Services by the University with referred to Section 98 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 Direction -2022”.)
8Direction No. 10 of 2022 to 16 of 2022, Dt. 24.2.2022
Direction No. 10 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक ), Direction No. 11 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. रमेश दत्तात्रय काळमेघ सुवर्णपदक" ), Direction No. 12 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. डॉ. गणेश नानू वानखेडे सुवर्णपदक "), Direction No. 13 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक "), Direction No. 14 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. श्रीमती मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक" ), Direction No. 15 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "सौ. पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक ") and Direction No. 16 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक ”)
9Direction No. 17 of 2022, Dt. 24.2.2022
Direction No. 17 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत ) in Chhatrapati Shivaji Maharaj Thoughts and Management (Two years) (Semester Pattern)- Direction 2022.
10Direction No. 18 of 2022, Dt. 3/3/2022
Direction No. 18 of 2022 ( Examinations Leading to One Year Post Graduate Diploma (पद्व्यूत्तर पदविका ) in Naturopathy and Yogic Science ( Semester Pattern ) Direction , 2022
11Direction No. 19 of 2022, Dt. 10/03/2022
Direction No. 19 of 2022 (Fee for grant of affiliation and recognition to the Colleges /Institutions by the University – Direction-2022.)
12Direction No. 20 of 2022, Dt. 10/03/2022
Direction No. 20 of 2022 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers.)
13Direction No. 21 of 2022 to 23 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 21 of 2022 (Constitution of Faculties in the University as prescribed by the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022), Direction No. 22 of 2022 (List of Subjects comprised in each Faculty constituted by the provision of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.) and 23 of 2022 (Assigning of various Boards of Studies to the Faculties constituted under the provisions of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.)
14Direction No. 24 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 24 of 2022 (Operation of Endowment Fund for institution of ("जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला ")
15Direction No. 25 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 25 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) in Counseling & Psychotherapy (Two years degree course) and Post-Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदवीका ) (One year) Simultaneously in Counseling & Psychotherapy, Direction, 2022.)
16Extra Ordinary Direction No. 26 of 2022 to 27 of 2022, Dt. 16.4.2022
Direction No. 26 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding (प्रा. डॉ. सि. बी. मेश्राम स्मृतिप्रित्यर्थ सुवर्णपदक ) and Direction No. 27 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding (स्व. सौ. देवकीबाई देवमनराव कतोरे सुवर्णपदक )
17Extra Ordinary Direction No.28 of 2022, Dt. 20.4.2022
Extra Ordinary Direction No.28 of 2022 (Conduction of Online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2022)
18Direction No. 30 of 2022, Dt. 21.4.2022
Direction No. 30 of 2022 (Procedure for election of Three Heads of Departments in affiliated colleges on Board of Studies)
19Extra Ordinary Direction No. 32 of 2022, Dt. 24.5.2022
Extra Ordinary Direction No. 32 of 2022 (Academical Costumes, Direction, 2022)
20Direction No. 33 of 2022, Dt. 2.6.2022
Direction No. 33 of 2022 (Addendum/Substitutions in the Ordinance No.1 of 2016 in respect of Award of Ph.D.degrees as per UGC Regulation-2016, Direction-2022.)
21Direction No. 34 of 2022, Dt. 2.6.2022
Direction No. 34 of 2022 (System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2022 examinations of all Regular / Ex / External (Ex) students in all faculties of the University, Direction-2022. )
22Extra Ordinary Direction No. 35 of 2022, Dt. 18.06.2022
Extra Ordinary Direction No. 35 of 2022 (Direction regarding procedure to be a Registered Graduate)
23Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. Electrical Engg., Electrical (Electronics & Power Engg.) and Electrical & Electronics Engg.(C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
24Direction No. 36 of 2022, Dt. 30.6.2022
Direction No. 36 of 2022 ( Operation of Endowment Fund for institution of "श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला ")
25Direction No. 37 of 2022, Dt. 21/07/2022
(Transfer of Management of College / Institution to other Management maintaining College/Institution (Other than established and maintained by Government., Zilla Parishad, Municipal Corporation/Council) Direction-2022.)
26Extra Ordinary Regulation No. 02 of 2022, Dt. 10.8.2022
Extra Ordinary Regulation No. 02 of 2022 ( Appointment/Nomination of eminent person as Research Professor in the University, Regulation 2022)
27Extra Ordinary Direction No. 38 of 2022, Dt. 10.8.2022
Extra Ordinary Direction No. 38 of 2022 (Norms for determining the seniority amongst the teachers in each Teaching Department of the University, conducted colleges, affiliated colleges, model, autonomous colleges and recognized institutions and for assigning addl. Charge of Principal’s post Direction 2022.)
28Extra Ordinary Direction No. 39 of 2022, Dt. 12.8.2022
Extra Ordinary Direction No. 39 of 2022 (Charging of fees for checking plagiarism in Theses, Dissertations etc. and Fees regarding use of Reading Room in the Knowledge Resource Centre – Direction 2022)
29Direction No. 40 of 2022, Dt. 25.8.2022
Direction No. 40 of 2022 (Prescribing the Revised Examination fees and all its related fees.)
30Ordinance No. 01 of 2022, Dt. 8.9.2022
Ordinance No. 01 of 2022 (Procedure for conducting systematic Physical Efficiency Test for admitted male and female students of affiliated colleges to the University.)
31Ordinance No. 02 of 2022, Dt. 8.9.2022
Ordinance No. 02 of 2022 (External Certificate/Degree Examination (Amendment) Ordinance, 2022)
32Regulation No. 3 of 2022, Dt. 15.9.2022
Regulation No. 3 of 2022 (Awarding to the Ideal Student (Male & Female) Regulation-2022)
33Direction No. 55 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 55 of 2022 (Procedure for prescribing Nomination Paper, Notice of Withdrawal, Rotation Policy of Reservation seats, drawing lots etc. in the elections/ nominations to the university authorities Direction, 2022.)
34Direction No. 41 of 2022 to 46 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 41 of 2022 (Examinations leading to the Degree of (समाजकार्य स्नातक ) Bachelor of Social Work (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 42 of 2022 (Examinations leading to the Degree of वाङ्मय स्नातक (समाजकार्य ) Bachelor of Arts (Social Work) (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 43 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of Master of Social Work ( (समाजकार्य पारंगत ) (Two Years – Four Semester Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 44 of 2022 (Examinations leading to the Degree of वाङ्मय पारंगत (Master of Arts) (Two Years - Four Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.), Direction No. 45 of 2022 (Examinations leading to the Degree of M.A. (Journalism and Mass Communication) (Two Years Course - Semester & Credit Grade System), Direction, 2022.) and Direction No. 46 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of B.A. (Journalism and Mass Communication) (Three Years – Six Semester Course Semester & Credit Grade System), Direction, 2022.)
35Direction No. 47 of 2022 to Direction No. 50 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 47 of 2022 (Examinations leading to the Degree of वाङ्मय स्नातक (Bachelor of Arts) (Three Years – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System ), Direction, 2022), Direction No. 48 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of प्रादर्शिक कला स्नातक (Bachelor of Performing Arts) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Semester & Credit & Grade System ), Direction 2022.), Direction No. 49 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts Dance (Kathak) |प्रादर्शिक कला पारंगत नृत्य (कथक ) (Two Years – Four Semesters – Post Graduate Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022. ) and Direction No. 50 of 2022 ( Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) प्रादर्शिक कला पारंगत ( नाट्य व रंगभूमी ) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022).
36Direction No. 51 of 2022 to 53 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 51 of 2022 (Examinations leading to the degree of Bachelor of Commerce (वाणिज्य स्नातक ) (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2022.), Direction No. 52 of 2022 (Examinations leading to the degree of Bachelor of Business Administration ( (व्यवसाय प्रशासन स्नातक ) (Three Year - Six Semester Degree Course)(Credit & Grade System), Direction 2022.) and Direction No. 53 of 2022 (Examinations leading to the degree of Master of Commerce (वाणिज्य पारंगत) (Two Year - Four Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2022.))
37Direction No. 54 of 2022, Dt. 15.9.2022
Direction No. 54 of 2022 (Examinations leading to the Degree of विज्ञान स्नातक (अनिमेशन ) Bachelor of Science (Animation) (Three year Degree course-Semester Pattern).
38Direction No. 57 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 57 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
39Direction No. 58 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 58 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (GWS) (वाङ्मय पारंगत) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
40Direction No. 59 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 59 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (Yogashastra) ( वाङ्मय पारंगत-योगशास्त्र ) (Two Years – Four Semester Post Graduate Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
41Direction No. 60 of 2022 to 62 of 2022, Dt. 22.9.2022
Direction No. 60 of 2022 (Addition in the eligibility criteria for Post Graduate Diploma in Biomedical Electronics, Direction, 2022.), Direction No. 61 of 2022 (Addition in eligibility criteria for Post Graduate Diploma in Watershed Technology & Management, Direction, 2022.) and Direction No. 62 of 2022)
42Extra Ordinary Direction No. 63 of 2022, Dt. 27.9.2022
Extra Ordinary Direction No. 63 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Performing Arts (प्रादर्शिक कला स्नातक ) (Three years – Six Semester Degree Course) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
43Direction No. 64 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 64 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts Dance (Kathak) नृत्य (कथक ) ( M.P.A - Two years – Four Semester Post Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
44Direction No. 65 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 65 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) (नाट्य व रंगभूमी ) (M.P.A) Two years – Four Semester Post Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022. )
45Direction No. 67 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 67 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Business administration (व्यवसाय प्रशासन स्नातक ) ( Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
46Extra Ordinary No. 69 of 2022, Dt. 28.9.2022
Extra Ordinary No. 69 of 2022 (Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2022)
47Direction No. 70 of 2022, Dt. 28.9.2022
Direction No. 70 of 2022 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2022.)
48Direction No. 71 of 2022, Dt.28.9.2022
Direction No. 71 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science ( Home Science) (गृह विज्ञान स्नातक) ( Three years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.
49Direction No. 73 of 2022, Dt. 28.9.2022
Direction No. 73 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science (Animation) विज्ञान स्नातक (अनिमेशन) (Three years-Six Semesters- Degree programme) (Choice Based Credit System) Direction, 2022. )
50Direction No. 74 of 2022, Dt. 28.09.2022
Direction No. 74 of 2022 (Examinations Leading to the Post Graduate Degree of Master of Science (Home Science) (गृह विज्ञान पारंगत) (Two Years-Four Semesters Post Graduate Degree Programme) (Choice Based Credit System) Direction, 2022 )
51Direction No. 75 of 2022, Dt. 28.9.2022
Direction No. 75 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor in Fashion Designing (B.F.D.) (Three Years-Six Semesters Degree Programme ) under Choice Based Credit System Direction, 2022 . )
52Direction No. 76 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 76 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science (B.Sc.) विज्ञान स्नातक Three years – Six Semester Under Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
53Direction No. 77 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 77 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Computer Application (B.C.A.) Three Years – Six Semester Degree Programme under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
54Direction No. 78 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 78 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Science (M.Sc.) Two years – Four Semester Post Graduate Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022. )
55Direction No. 79 of 2022 to 80 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 79 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Social Work (समाजकार्य स्नातक ) (Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.) and Direction No. 80 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Arts - Social Work (समाजकार्य स्नातक ) (Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
56Direction No. 81 of 2022, Dt. 6.10.2022
Direction No. 81 of 2022 (Examinations Leading to the Degree of Master of Business Administration (M.B.A.) (व्यवसाय प्रशासन पारंगत )(Two Years -Four Semesters CGS Pattern Degree Course).)
57Direction No. 82 of 2022, Dt. 13.10.2022
Direction No. 82 of 2022 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2022)
58Direction No. 83 of 2022, Dt. 13.10.2022
Direction No. 83 of 2022 (“Amendment to Original Statute No. 68 r/w Statute No. 1 of 2012 regarding Bequests, Donations, Endowments & Transfers - Direction 2022. ”)
59Direction No. 66 of 2022, Dt. 27.9.2022
Direction No. 66 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Bachelor of Commerce (वाणिज्य स्नातक ) (Three Years – Six Semester Degree Course ) under Choice Based Credit System Direction, 2022.)
60Direction No. 84 of 2022, Dt. 27.10.2022
Direction No. 84 of 2022 (Examinations leading to the degree of Bachelor of Commerce - Accounting and Finance (Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System))
61Regulation No. 05/2022 to 12/2022, Dt. 03/11/2022
Regulation No. 05/2022 (Regulation for operation of endowment fund for institution of ( श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला ) Regulation No. 06/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 07/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. रमेश दत्तात्रय काळमेघ सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 08/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. डॉ. गणेश नानू वानखेडे सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 09/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक ) Regulation, 2022.), Regulation No. 10/2022 (Operation of Endowment Fund for awarding ( स्व. श्रीमती मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृत