Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Gazette Part 1

Year २०२२
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२), दि. १०/०३/२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ-क्रमांक -१२)
2परिपत्रक क्रमांक १/२०२२, दि. ०४/०४/२०२२
परिपत्रक क्रमांक १/२०२२ ( विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अराजपत्रित अधिकारी समजण्याबाबत.. )
3निदेश क्रमांक २९/२०२२, दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ (विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत .)
4निदेश क्रमांक २९/२०२२दि. २०/४/२०२२
निदेश क्रमांक २९/२०२२ ( विद्यापीठ मालकीची निवासस्थान कर्मचाऱ्यांना पुरविण्याबाबत)
5निदेश क्रमांक ३१/२०२२, दि. ५ मे, २०२२
निदेश क्रमांक ३१/२०२२ (सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या अस्थायी सेवा एकत्रित मानधनावर विद्यापीठातील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ संवर्गातील कामासाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा निदेश, २०२२)
6विनियम क्रमांक १/२०२२, दि. ९.६. २०२२
विनियम क्रमांक १/२०२२ ( शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून उत्कृष्ठ खेळाडू ( पुरुष व महिला ) यांची निवड करण्यासाठी नविन विनियम )
7महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दि. २३.६.२०२२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार व आठ) क्रमांक- ३६ व ५२)
Year २०२१
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ व ५७, दि. २१.६ .२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) भाग ८ व ४, क्रमांक १०३ (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधी व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद ) व ५७, (महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम)
2विनियम क्रमांक ८/२०२१, दि. २/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ८/२०२१ ( विद्यापीठ रुग्णवाहिका (Ambulance) रुग्णसेवेकरीता वापराबाबतचे विनियम, २०२१)
3महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५) दि. २/१२/२०२१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व आठ (क्र. १८,३५,२५)
4विनियम क्रमांक ९/२०२१, दि. ९/१२/२०२१
विनियम क्रमांक ९/२०२१ ( विद्यापीठामार्फत विद्यापीठ शैक्षणिक विभागात आयोजित करावयाचे उपक्रम विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालय, मॉडेल डिग्री कॉलेज यांच्या सहयोगाने आयोजित करावयाचे कार्यक्रमाबाबतचा विनियम २०२१) )
5विनीयम क्रमांक १०/२०२१, दि. १६ डिसेंबर, २०२१
विनीयम क्रमांक १०/२०२१ (अशासकीय अनुदानित व विना अनुदानित संलग्नित महाविद्यालय / संस्थांमध्ये शिक्षकांची (ग्रंथपाल शारिरीक शिक्षण व AICTE अभ्यासक्रम वगळून ) सहयोगी प्राध्यापक (स्तर - १३ A) वरून प्राध्यापक (स्तर १४ वरील स्थाननिच्छीती ) च्या अनुषंगाने पदोन्नतीला मान्यता देण्याबाबतची कार्यपद्धती)
Year 2022
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01 of 2022, Dt. 03/01/2022
Direction No. 01 of 2022 (System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus- Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Winter-2021 examinations of all Regular / Ex / External (Ex) students in all faculties of the University, Direction-2022.)
2Direction No. 02 of 2022 and 03 of 2022, Dt. 06/01/2022
Direction No. 02 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) प्रादर्षिक कला पारंगत (नाट्य व रंगभूमी) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022). and 03 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Performing Arts Dance (Kathak) प्रादर्षिक कला पारंगत नृत्य (कथक ) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2022.)
3Extra Ordinary Direction No. 04 of 2022, Dt. 07/01/2022
Extra Ordinary Direction No. 04 of 2022 (Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2022)
4Direction No. 05 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 05 of 2022 (Amendment to Regulation No. 10/2021 dated 16/12/2021 regarding Procedure for approval to the promotion of Associate Professor (Academic Level – 13 -A) as Professor (Academic Level-14) under Career Advancement Scheme in affiliated colleges (Aided / Unaided) Direction - 2022.)
5Direction No. 06 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 06 of 2022 (Govt. Resolution of Department of Social Justice & Special Assistance on Revision of Pay scales & conditions for full-time Teachers/Librarians and other academic staff in Social Welfare colleges (aided and unaided) as per 7th Pay Commission and UGC Regulation – 2018- Direction – 2022)
6Direction No. 07 of 2022, Dt. 13/01/2022
Direction No. 07 of 2022 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2022.)
7Direction No. 08 of 2022, Dt. 20.1.2022
Direction No. 08 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) in Lifelong Learning & Extension (Two years degree course, under semester pattern), Direction 2022,)
8Direction No. 09 of 2022, Dt. 20.1.2022
Direction No. 09 of 2022 (“To make applicable the Manual of Procedure for Official Purchases : issued by the Industries, Energy and Labour Department of the Government of Maharashtra, Vide Resolution No. भांकस -२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- III /उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ ,for purchases Goods and Services by the University with referred to Section 98 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 Direction -2022”.)
9Direction No. 10 of 2022 to 16 of 2022, Dt. 24.2.2022
Direction No. 10 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक ), Direction No. 11 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. रमेश दत्तात्रय काळमेघ सुवर्णपदक" ), Direction No. 12 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. डॉ. गणेश नानू वानखेडे सुवर्णपदक "), Direction No. 13 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक "), Direction No. 14 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. श्रीमती मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक" ), Direction No. 15 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "सौ. पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक ") and Direction No. 16 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक ”)
10Direction No. 17 of 2022, Dt. 24.2.2022
Direction No. 17 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत ) in Chhatrapati Shivaji Maharaj Thoughts and Management (Two years) (Semester Pattern)- Direction 2022.
11Direction No. 18 of 2022, Dt. 3/3/2022
Direction No. 18 of 2022 ( Examinations Leading to One Year Post Graduate Diploma (पद्व्यूत्तर पदविका ) in Naturopathy and Yogic Science ( Semester Pattern ) Direction , 2022
12Direction No. 19 of 2022, Dt. 10/03/2022
Direction No. 19 of 2022 (Fee for grant of affiliation and recognition to the Colleges /Institutions by the University – Direction-2022.)
13Direction No. 20 of 2022, Dt. 10/03/2022
Direction No. 20 of 2022 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers.)
14Direction No. 21 of 2022 to 23 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 21 of 2022 (Constitution of Faculties in the University as prescribed by the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022), Direction No. 22 of 2022 (List of Subjects comprised in each Faculty constituted by the provision of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.) and 23 of 2022 (Assigning of various Boards of Studies to the Faculties constituted under the provisions of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2022.)
15Direction No. 24 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 24 of 2022 (Operation of Endowment Fund for institution of ("जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला ")
16Direction No. 25 of 2022, Dt. 31/03/2022
Direction No. 25 of 2022 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङ्मय पारंगत) in Counseling & Psychotherapy (Two years degree course) and Post-Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदवीका ) (One year) Simultaneously in Counseling & Psychotherapy, Direction, 2022.)
17Extra Ordinary Direction No. 26 of 2022 to 27 of 2022, Dt. 16.4.2022
Direction No. 26 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding (प्रा. डॉ. सि. बी. मेश्राम स्मृतिप्रित्यर्थ सुवर्णपदक ) and Direction No. 27 of 2022 (Operation of Endowment Fund for awarding (स्व. सौ. देवकीबाई देवमनराव कतोरे सुवर्णपदक )
18Extra Ordinary Direction No.28 of 2022, Dt. 20.4.2022
Extra Ordinary Direction No.28 of 2022 (Conduction of Online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2022)
19Direction No. 30 of 2022, Dt. 21.4.2022
Direction No. 30 of 2022 (Procedure for election of Three Heads of Departments in affiliated colleges on Board of Studies)
20Extra Ordinary Direction No. 32 of 2022, Dt. 24.5.2022
Extra Ordinary Direction No. 32 of 2022 (Academical Costumes, Direction, 2022)
21Direction No. 33 of 2022, Dt. 2.6.2022
Direction No. 33 of 2022 (Addendum/Substitutions in the Ordinance No.1 of 2016 in respect of Award of Ph.D.degrees as per UGC Regulation-2016, Direction-2022.)
22Direction No. 34 of 2022, Dt. 2.6.2022
Direction No. 34 of 2022 (System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2022 examinations of all Regular / Ex / External (Ex) students in all faculties of the University, Direction-2022. )
23Extra Ordinary Direction No. 35 of 2022, Dt. 18.06.2022
Extra Ordinary Direction No. 35 of 2022 (Direction regarding procedure to be a Registered Graduate)
24Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. Electrical Engg., Electrical (Electronics & Power Engg.) and Electrical & Electronics Engg.(C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
25Direction No. 36 of 2022, Dt. 30.6.2022
Direction No. 36 of 2022 ( Operation of Endowment Fund for institution of "श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला ")
26Direction No. 37 of 2022, Dt. 21/07/2022
(Transfer of Management of College / Institution to other Management maintaining College/Institution (Other than established and maintained by Government., Zilla Parishad, Municipal Corporation/Council) Direction-2022.)
Year 2021
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 1 of 2021, Dt. 7.1.2021
Direction No. 1 of 2021 (Procedure to be adopted at the joint meeting of the Management Council and the Academic Council for the purpose of nominating a person as a member of a committee to be constituted to recommend suitable names to the Chancellor for appointment of Vice-Chancellor.)
2Direction No. 2 of 2021, Dt. 14.1.2021
Direction No. 2 of 2021 (Grant of extension in due date for submission of Summary and Thesis in view of COVID-19, Pandemic and subsequent lockdowns :-Direction-2021.)
3Extra-Ordinary Direction No. 3 of 2021, Dt. 18.01.2021
Extra-Ordinary Direction No. 3 of 2021 (Govt. directive on the UGC guide – Lines - September - 20 on refund of Fees /charges to the students on account of cancellation/ withdrawal of admission, only in respect of academic Session. 2020-21, due to COVID-19 Pandemic (excluding the courses to which direct admissions are done by Government) - Direction - 2020)
4Direction No. 04/2021, Dt. 28.1.2021
Direction No. 04/2021 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers.)
5Maharashtra Shasan Rajpatra Asadharan Bhag-4 & 8 (Kramank 41 & 74), Dt. 28.1.2021
Maharashtra Shasan Rajpatra Asadharan Bhag - 4 & 8 (Kramank 41 & 74)
6Extra Ordinary Direction No. 5 of 2021, Dt. 1.2.2021
Extra Ordinary Direction No. 5 of 2021 ( “System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Winter-2020 examinations of all Regular/Ex/External students (Excluding the Improvement of Division students) in all faculties of the University. Direction-2021.”)
7Direction No. 6 of 2021 to 7 of 2021, Dt. 4.2.2021
Direction No. 6 of 2021 (Online Recognition of Research Centre, during the period of COVID-19 Pandemic- Direction – 2021) and Direction No. 7 of 2021 (Scheme of conducting Online- Examination for Ph.D. Coursework-2019-20 Batch and till COVID-19 Pandemic period.)
8Direction No. 8 of 2021 to 14 of 2021, Dt. 11.2.2021
Direction No. 8 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक ), Direction No. 9 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. रमेश दत्तात्रय काळमेघ सुवर्णपदक" ), Direction No. 10 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. डॉ. गणेश नानू वानखेडे सुवर्णपदक" ), Direction No. 11 of 2021 ( Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक ), Direction No. 12 of 2021 ( Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. श्रीमती मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक"), Direction No. 13 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding " सौ. पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक)" and Direction No. 14 of 2021 ( Operation of Endowment Fund for awarding " स्व. प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक" )
9Extra Ordinary Direction No. 16 of 2021, Dt. 22.2.2021
Extra Ordinary Direction No. 16 of 2021 (Providing vigilance at the centres of University examination.)
10Direction No. 15 of 2021, Dt. 18.2.2021
Direction No. 15 of 2021 ( Examinations leading to the Degree of अभियांत्रिकी पारंगत (Master of Engineering) (Environmental Engineering) (Full Time) / (Semester Pattern - - Choice Based Credit System)
11Direction No. 17 of 2021, Dt. 4.3.2021
Direction No. 17 of 2021 (Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाङमय पारंगत ) in Lifelong Learning & Extension (Two years degree course, under semester pattern), Direction 2021)
12Extra Ordinary Direction No. 18 of 2021, Dt. 09/03/2021
Extra Ordinary Direction No. 18 of 2021 (Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadge Baba Amravati University examinations.)
13Direction No. 19 of 2021, Dt. 1.4.2021
Direction No. 19 of 2021 (Procedure, Norms and Fee structure for granting Permanent Affiliation to Affiliated College or Institution or Recognized Institution as per Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction 2021.)
14Direction No. 20 of 2021, Dt. 1.4.2021
Direction No. 20 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree of Engineering & Technology Group (excluding Architecture) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021 ...)
15Direction No. 21 of 2021, Dt. 1.4.2021
Direction No. 21 of 2021 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Two Year degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
16Extra Ordinary Direction No. 22 of 2021, Dt. 5.4.2021
Extra Ordinary Direction No. 22 of 2021 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2021)
17Extra Ordinary Direction No. 23 of 2021, Dt. 9.4.2021
Extra Ordinary Direction No. 23 of 2021 (Conducting online M.Phil./Ph.D.viva –voce examination)
18Ordinance No. 1 of 2021 & 2 of 2021, Dt. 15.4.2021
Ordinance No. 1 of 2021 (An Ordinance to provide grace marks for passing in Head of passing and Improvement of Division (Higher class) and getting Distinction in the subject and Condonation of deficiency of marks in a subject in all the faculties, (Amendment ) Ordinance, 2021 ) & Ordinance No. 2 of 2021 ( Examination in General (Amendment) Ordinance, 2021)
19Direction No. 24 of 2021, Dt. 15.4.2021
Direction No. 24 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.E. in Artificial Intelligence & Data Science (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
20Direction No. 25 of 2021 to 26 of 2021, Dt. 22.4.2021
Direction No. 25 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of "जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला") and Direction No. 26 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of “ श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला")
21Extra Ordinary Direction No. 27 of 2021, Dt. 27.4.2021
Extra Ordinary Direction No. 27 of 2021 (Repealing of Direction No.26/2004, dt.1.7.2004 on Admission of Students in affiliated Colleges/ University Teaching Departments by courses and late admission with the permission of Hon’ble Vice-Chancellor, under Ordinance No.2, ‘Direction-2021’)
22Direction No. 28 of 2021, Dt. 6.5.2021
Direction No. 28 of 2021 (“To make applicable the Manual of Procedure for Official Purchases : issued by the Industries, Energy and Labour Department of the Government of Maharashtra, Vide Resolution No. भाकस -२०१४ /प्र. क्र. ८२ /भाग - III /उद्योग -४ दि. १ डिसेंबर, २०१६ ,for purchases Goods and Services by the University with referred to Section 98 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 Direction -2021”.)
23Direction No. 29 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 29 of 2021 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2021.)
24Direction No. 30 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 30 of 2021 (Procedure and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2021)
25Direction No. 31 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 31 of 2021 (Submission of proposal for approval to the recommendation of Selection Committee for promotion of Associate Professor (Level – 13 -A) as Professor (Level-14) under Career Advancement Scheme (CAS) Under Section-I OR Section-IV of Direction No. 17 of 2019, (Excluding Librarian, Physical Education and AICTE Courses) Direction - 2021.)
26Direction No. 32 of 2021, Dt. 10.6.2021
Direction No. 32 of 2021 (Fee for grant of affiliation and recognition to the Colleges /Institutions by the University – Direction-2021.)
27Regulation No. 1 of 2021 to 4 of 2021, Dt. 10.6.2021
Regulation No. 1 of 2021 Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान रामसिंह जगतसिंह शेखावत सुवर्णपदक Regulation, 2021.), Regulation No. 2 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमती जतनबाई रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक Regulation, 2021.), Regulation No. 3 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान लालसिंह रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक Regulation, 2021.) and Regulation No. 4 of 2021 (Operation of Endowment Fund for awarding श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर सुवर्णपदक Regulation, 2021.)
28(असाधारण) विनियम क्रमांक ५/२०२१, दि. २१.६.२०२१
(असाधारण) विनियम क्रमांक ५/२०२१, दि. २१.६.२०२१ 'व्हर्च्युअल सी फोर ' ( Virtual Centre For Campus to College & Community)
29Direction No. 33 of 2021, Dt. 8.7.2021
(Grant of further extension in due date for submission of Summary and Thesis for Ph.D in view of COVID-19, Pandemic and subsequent lockdowns :-Direction-2021.)
30Direction No. 34 of 2021, Dt. 8.7.2021
Direction No. 34 of 2021 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2021 examinations of all Regular / Ex / External students (Excluding the Improvement of Division students) in all faculties of the University. Direction-2021.”)
31Extra-Ordinary Ordinance No. 3 of 2021 & 4 of 2021, Dt. 12.7.2021
Extra-Ordinary Ordinance No. 3 of 2021 ( Fixation of Tuition Fees, Other Fees & charges in General (other than Different fees/charges) through Fee Fixation Committee, for various courses/ programmes at Under-graduate / Post – graduate level, (excluding professional courses) for Aided and Unaided affiliated College/Institutions Ordinance - 2021) & Ordinance No. 4 of 2021 (Determination of Different Fees and charges by Fee Fixation Committee for the specific course / programme (excluding professional courses) claimed by the aided and unaided affiliated colleges /Institutions Ordinance- 2021.)
32Direction No. 36 of 2021, Dt. 22.7.2021
Direction No. 36 of 2021 (Conduction of online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme- Direction 2021)
33Regulation No. 6 of 2021, Dt. 22.7.2021
Regulation No. 6 of 2021 (Regulation for proper utilization of the grant sanctioned from various funding agencies under different schemes for development / research programmes )
34Direction No. 35 of 2021, Dt. 22.7.2021
Direction No. 35 of 2021 (Examinations leading to the degree of Master of Vocation (M.Voc.) (Two Years four Semesters) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2021. )
35Direction No. 37 of 2021, Dt. 29.7.2021
Direction No. 37 of 2021 ( (1) System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2021 examinations (Theory/Practical etc.) of Final Semester/Final Year students alongwith Ex/External students of Final Semester/Final Year (Excluding the Improvement of Division students) in all faculties of the University; 2) Criteria for Assessment of Performance of Regular Students of Academic Session 2020-21 in Affiliated/Model Colleges and University Teaching Departments, admitted for Summer-2021 examinations (Theory/Practical etc.) of Even Semester/All Annual Pattern in all courses in all Faculties (Excluding Final Semester/Final Year examinations) for declaration of Result thereof; and 3) System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of Summer-2021 examinations (Theory/Practical etc.) at UG/PG level, of Ex-student and External Students eligible for Summer-2021 examinations (Excluding examinations for improvement of Division) Direction-2021.)
36Regulation No. 7 of 2021, Dt. 29.7.2021
Regulation No. 7 of 2021 (ALLOTMENT OF MESS ON CONTRACT BASIS IN THE UNIVERSITY GUEST HOUSE, REGULATION, 2021)
37Direction No. 38 of 2021, Dt. 5.8.2021
Direction No. 38 of 2021 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers.)
38Extra Ordinary Direction No. 39 of 2021, Dt. 9.8.2021
Extra Ordinary Direction No. 39 of 2021 ( Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
39Direction No. 40 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 40 of 2021 (Examinations leading to the Certificate / Diploma / Advanced Diploma / Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2021. )
40Direction No. 41 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 41 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree .)
41Direction No. 42 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 42 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.E./ B.Text.E. /B.Tech. (Chem.Engg.) (Four Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2021.)
42Direction No. 43 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 43 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.Tech. (Chem.Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.) (Four Year Degree Course ... Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021. )
43Direction No. 44 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 44 of 2021 (Examination leading to the Degree of Bachelor of Architecture (Five Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.G.S. ) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2021.)
44Direction No. 45 of 2021, Dt. 9.8.2021
Direction No. 45 of 2021 (Exemption from the entrance test for admission to M.Sc. (Biotechnology) for those academic sessions which will be arised and prohibited social gathering due to pandemic scenario of Covid-19, Direction – 2021.)
45Direction No. 46 of 2021, Dt. 26.8.2021
Direction No. 46 of 2021 (Transfer of Management of College / Institution to other Management maintaining College/Institution (Other than established and maintained by Government., Zilla Parishad, Municipal Corporation/Council) Direction-2021.)
46Direction No. 47 of 2021, Dt. 27.8.2021
Direction No. 47 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree .)
47Direction No. 48 of 2021, Dt. 9.9.2021
Direction No. 48 of 202 (Examinations leading to the Various Certificate/ Diploma/ Advance Diploma Courses under Department Lifelong Learning & Extension Direction,2021.)
48Direction No. 49 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 49 of 2021 (Examinations leading to the Degree of अभियांत्रिकी पारंगत (Master of Engineering) (Environmental Engineering) (Full Time) / (Semester Pattern - - Choice Based Credit System)
49Direction No. 50 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 50 of 2021 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree of Engineering & Technology Group (excluding Architecture) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021 ... )
50Direction No. 51 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 51 of 2021 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Two Year degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021.)
51Direction No. 52 of 2021, Dt. 14.10.2021
Direction No. 52 of 2021 (Examination leading to the Degree of B.E. in Artificial Intelligence & Data Science (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2021. )
52Direction No. 53 of 2021, Dt. 28.10.2021
Direction No. 53 of 2021 (Scheme for conducting Examination for Ph.D. Course work-2020-21 batch only in offline mode, instead of online mode, under MCQ pattern till the period COVID-19 pandemic , Direction 2021.)
53Direction No. 54 of 2021 and 55 of 2021, Dt. 25.11.2021
Direction No. 54 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of “श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर व्याख्यानमाला ” ) व Direction No. 55 of 2021 (Operation of Endowment Fund for institution of “ जनसारस्वत सुदाम सावरकर जन्मशताब्दी स्मृतिप्रीत्यर्थ मराठी जनसाहित्य व्याख्यानमाला. ”
54Direction No. 56 of 2021, 16/12/2021
Direction No. 56 of 2021(Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions -Direction-2021)
55Direction No. 57 of 2021, Dt. 30/12/2021
Direction No. 57 of 2021 (Procedure, Norms and Fee structure for granting Permanent Affiliation to Affiliated College or Institution or Recognized Institution as per Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction 2021.)
56Direction No. 58 of 2021, Dt. 30/12/2021
Direction No. 58 of 2021 (Examinations leading to the Degree of वाङमय पारंगत(पाली आणि बुद्धीझम) Master of Arts (Pali & Buddhism) (Two Years - Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2021)
Year 2020
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Extra Ordinary Direction No. 01/2020
(Extra Ordinary) Direction No. 01/2020 (1Amendment/s to Ordinance No. 1 of 2016 for award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) ,Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.Degrees) Regulations,2016.
2Regulation No. 1/2020
Regulation No. 1/2020 (PROCDURE FOR ADMISSION TO THE COURSES CONDUCTED BY UNIVERSITY TEACHING DEPARTMENT)
3Direction No. 2/2020
Direction No. 2/2020 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020.)
4Direction No. 3 of 2020
Direction No. 3 of 2020 ( Examinations leading to the Certificate / Diploma / Advanced Diploma / Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2020.)
5Extra Ordinary Direction No. 4 of 2020
Extra Ordinary Direction No. 4 of 2020 (Conducting online M.Phil./Ph.D.viva-voce examination)
6Direction No. 5 of 2020
Direction No. 5 of 2020 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2020)
7Direction No. 6 of 2020
Direction No. 6 of 2020 (Extension to submission of summary and thesis in view COVID-19 Pandemic and subsequent lockdowns,)
8Direction No. 07/2020 to 09/2020
Direction No. 07/2020 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree), Direction No. 08/2020(Examination leading to the Degree of B.E. / B.Text. E. / B.Tech. (Chem.Engg.) / B.Tech. (Chem. Tech.) Polymer(Plastic) Tech. (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020) & Direction No. 09/2020(Examination leading to the Degree of B.Tech.(Chem. Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemcial Tech.) (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020....)
9Direction No. 10/2020
(Direction No. 10/2020) Designation of the Standing Committee as an Authority, and Procedure at its meetings
10Direction No. 11/2020
Direction No. 11/2020 (National Council for Teachers Education (Recognition norms and procedure) Regulations-2014 & amended by Regulation -2017) and Govt. Resolution No.B.Ed. -4615/प्र. क्र. 208(1)/म. शि.-2, dt. 03.12.2018: Direction -2020
11Extra Ordinary Direction No. 12 of 2020
Extra Ordinary Direction No. 12 of 2020 (Admission of students to all Undergraduate and Post Graduate 3rd and 5th Semester and Final year Degree / Diploma Courses and in all Faculties (Semester/Annual Pattern) in University Teaching Departments, Affiliated and Model Colleges of the University exclusively and only for the Academic Session – 2020-2021 (excluding the Courses to which Govt. makes the admission centrally) Direction – 2020.)
12Direction No. 13 of 2020
Direction No. 13 of 2020 (Criteria for Assessment of Performance of Regular Students of Academic Session 2019-20 in Affiliated/ Model Colleges and University Teaching Departments, admitted for Summer-2020 examinations (Theory/Practical etc.) of Even Semester/All Annual Pattern Years in all courses in all Faculties (Excluding Final Semester/Final Year examinations) for declaration of Result thereof (Exclusively and only for Summer-2020 Examinations), Direction, 2020.)
13विनियम क्रमांक २/२०२०, २७/८/२०२०
विनियम क्रमांक २/२०२० (अशासकीय अनुदानित/कायम विना अनुदानित /विना अनुदानित संलग्नित महाविद्यालय /संस्थेमध्ये पदवी/पदवी अभ्यासक्रमासाठी सैधांतिक / प्रात्यक्षिक अध्यापनांचे कमाकारिता अभ्यांगत /तासिका तत्वारिल नियुक्त्यासम्बंधात विनियम-२०२०
14Extra Ordinary Direction No. 14 of 2020, Dt. 22.9.2020
Extra Ordinary Direction No. 14 of 2020 (Procedures and Norms for grant of Recognition to Private Skills Education Providers and approval to the courses of the Training Centers u/s 112 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 - Direction-2020)
15Extra Ordinary Direction No. 15 of 2020, Dt.22.9.2020
Extra Ordinary Direction No. 15 of 2020 (Norms for Recognition to Empowered Autonomous Skill Development Colleges u/s 113 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 – Direction-2020)
16Extra Ordinary Direction No. 16 of 2020, Dt. 12.10.2020
Extra Ordinary Direction No. 16 of 2020 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2020)
17Direction No. 17 of 2020, Dt. 15.10.2020
Direction No. 17 of 2020 (Amendment to Direction No. 12/2020, dt. 4th August, 2020 on Admission of students to all Undergraduate Courses and admission to 3rd and 5th Semester / Final year Post Graduate Degree / Diploma Courses Academic Session – 2020-2021.)
18Direction No. 18 of 2020
Direction No. 18 of 2020 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of examinations mentioned in Appendix-I - i.e. of (1) last Semester/final year students - 2019-20 (with or without backlog) (2) External Students (3) Ex-Students eligible for Summer-2020 examinations (excluding examinations for improvement in Division) Direction-2020.”)
19Direction No. 19 of 2020, Dt. 22.10.2020
Direction No. 19 of 2020 (“To make applicable the Manual of Procedure for Official Purchases : issued by the Industries, Energy and Labour Department of the Government of Maharashtra, Vide Resolution No . भांकस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-III/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ for purchases Goods and Services by the University with referred to Section 98 of Maharashtra Public Universities Act, 2016 Direction – 2020”.)
20Extra Ordinary Direction No. 20 of 2020, Dt. 24.10.2020
Extra Ordinary Direction No. 20 of 2020 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus- Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of examinations as per Appendix-I - i.e. of last Semester/final year students under categories mentioned in Para-3, vis-a-vis their backlogs at UG/PG level, eligible for Summer-2020 examinations (excluding examinations for improvement in Division) Direction-2020.”)
21Extra Ordinary Direction No. 24 of 2020, Dt. 9.12.2020
Extra Ordinary Direction No. 24 of 2020 (Exemption from the entrance test for admission to M.Sc.(Biotechnology) for the academic session 2020-2021, Direction – 2020.)
22Extra Ordinary Direction No. 25 of 2020, Dt. 11.12.2020 (Corrected Copy)
Extra Ordinary Direction No. 25 of 2020 (“System, Procedure, Criteria, Assessment, Declaration of Results, Modus-Operandi thereof, Remuneration, etc., for conduct of remaining Summer-2020 (Theory/Practical) examinations at UG/PG level, of Ex-student and External Students who were not covered in earlier Direction No.13/2020 and 20/2020 eligible for Summer-2020 examinations (excluding examinations for improvement in Division) Direction-2020.”)
23विनियम क्रमांक ३/२०२०, दि. २४.१२. २०२०
विनियम क्रमांक ३/२०२० ( संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठामध्ये वर्ग १ व वर्ग २ मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अस्थायी सेवा मासिक परिश्रमिकावर विवक्षित सेवा / कामांसाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचे विनियम, २०२०)
24विनियम क्रमांक ५/२०२०, दि. २४.१२. २०२०
विनियम क्रमांक ५/२०२० (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठास दानदात्यांकडून भुखंड / इमारत स्वरूपात स्वीकारण्याबाबतचे विनियम, २०२०)
25विनियम क्रमांक ४/२०२०, दि. २४.१२.२०२०
विनियम क्रमांक ४/२०२० (सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या अस्थायी सेवा एकत्रित मानधनावर विद्यापीठातील वर्ग ३ व वर्ग ४ संवर्गातील कामांसाठी घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीचे विनियम -२०२०
26Direction No. 21 of 2020 to 23 of 2020, Dt. 24.10.2020
Direction No. 21 of 2020 ( Examination leading to the Degree of B.E./ B.Text.E. /B.Tech. (Chem.Engg.) (Four Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2020. Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2020.), Direction No. 22 of 2020 (Examination leading to the Degree of B.Tech. (Chem.Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.) (Four Year Degree Course ... Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2020.) and Direction No. 23 of 2020 (Examination leading to the Degree of Bachelor of Architecture (Five Year Degree Course.. Semester Pattern) (C.B.C.S.) in the Faculty of Science & Technology, Direction 2020.)
Year 2019
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1( Extra-Ordinary )Direction No.1/2019
( Extra-Ordinary )Direction No.1/2019 (Procedure for conduct of business at the meetings of the Board of Examinations & Evaluation)
2Regulation No. 1 /2019
Regulation No.1/2019 (Regulation For conferring Kalpana Chawla Young Lady Researcher Award Regulation, 2019)
3(Extra-ordinary) Direction No. 5/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 5/2019 (Direction for required undertakings, certificates and supportive evidences to be submitted by proposer/ candidate at the time of filling Nomination Papers for election/nomination/co-option by members during meeting of the Board of Studies)
4(Extra-ordinary) Direction No. 6/2019 to 7/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 6/2019 (Extension of dates for admission to the Ph.D. Programme) and Direction No.7/2019(Amendment/s to Ordinance No. 1 of 2016 for award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) ,Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.Degrees) Regulations,2016)
5(Extra-ordinary) Direction No.2/2019 to 3/2019
(Extra-ordinary) Direction No.2/2019 (Procedure for Election of Chairperson of Board of Studies) & Direction No.3/2019 (Procedure for Nomination of one person to be nominated by each Board of Studies on the faculty)
6(Extra-ordinary) Direction No. 4/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 4/2019 (Procedure of Co-options on the Board of Studies under various categories (under section 40(2) proviso (a) and under section 40 (2) (d) (ii) and (iii))
7Regulation No. 2 /2019
Regulation No. 2 /2019 (PROVIDING SECURITY ARRANGEMENT ON CONTRACT BASIS IN THE UNIVERSITY CAMPUS REGULATION, 2019)
8(Extra-Ordianry) Direction No. 8/2019
(Extra-Ordianry) Direction No. 8/2019(Revision of Pay Scales of Teachers in Non Agricultural Universities, National Law University, Affiliated Colleges, Government Colleges/Institutes as per 7th Central Pay Commission and UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measure for the maintenance of standards in Higher Education, 2018 – Direction- 2019)
9Direction No. 9/ 2019
Direction No. 9/ 2019 (Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers - Direction 2019)
10Regulation No.3/2019
Regulation No.3/2019 (University Non-Teaching Employees’ Welfare Fund Regulation, 2019)
11विनियम क्रमांक ०४/२०१९
विनियम क्रमांक ०४/२०१९(कौशल्य विकास योजना)
12( Extra-Ordinary) Direction No. 10/2019 to 11/2019
( Extra-Ordinary ) Direction No. 10/2019 (Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree) & Direction No.11/2019 (Examinations leading to the Certificate/ Diploma/Advanced Diploma/ Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction 2019))
13Direction No. 12/2019
Direction No. 12/2019 (Discontinuation of decentralisation of University Examinations of Various Courses)
14Notification No. 10 & 11 of 2019
Examination in Environmental Studies leading to Bachelor Degree
15Notification No.12 of 2019
Discontinuation of decentralisation of University Examinations of Various Courses.
16Direction No.13 /2019 to 14/2019
Direction No.13 /2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 32 /2018 which was in the respect of Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadg Baba Amravati University examinations) & Direction No.14 /2019(Corrigendum No. Misc. 2018/CR56/18/UNI-1, dt. 10th May, 2019 of Higher & Technical Education Department Govt. of Maharashtra on revision of Pay Scales as per 7th Central Pay Commission and minimum qualifications for appointment of Teachers in Non- Agricultural Universities /Colleges – Direction -2019)
17Direction No.15/2019
Direction No.15/2019 (Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions – Direction-2019)
18Direction No. 16/2019
Direction No. 16/2019(Reassessment of answerbook/s of examinees without obtaining photocopy/ies of answerbook/s on their demand- Direction -2019)
19Regulation No. 5 / 2019
Regulation No. 5 / 2019(Regulation for appointment of Teaching Associate purely on temporary basis in the University Teaching Departments and Conducted Colleges, 2019)
20Direction No. 18 of 2019 to 21 of 2019
Continuation to the issuance effect of Direction No. 2 of 2019 which is issued in respect of Procedure for Election of Chairperson of Board of Studies, Direction, 2019
21Extra Ordinary Direction No. 17 of 2019
Self – Assessment Proforma - cum – Score Sheets for Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) for Appointments and Promotions under Career Advancement Scheme of Teachers and other Academic Staff.. (UGC Regulations-2018)
22Regulation No. 6 of 2019
REGULATION NO. 6 OF 2019 SPORTS & PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES
23(Extra-Ordinary) Direction No. 17/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 17/2019(Self – Assessment Proforma - cum – Score Sheets for Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) for Appointments and Promotions under Career Advancement Scheme of Teachers and other Academic Staff.. (UGC Regulations-2018))
24Direction No.18/2019 to 21/2019
Direction No.18/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 2 of 2019 which is issued in respect of Procedure for Election of Chairperson of Board of Studies, Direction, 2019), Direction No.19 /2019(Continuation to the issuance effect of Direction No. 3 of 2019 which is issued in respect of Procedure for Nomination of one person to be nominated by each Board of Studies on the faculty, Direction, 2019), Direction No. 20 /2019(Continuation to the issuance effect of Direction No. 4 of 2019 which is issued in respect of Procedure of Co-options on the Board of Studies under various categories (under section 40(2) proviso (a) and under section 40 (2) (d) (ii) and (iii), Direction, 2019) & Direction No. 21 /2019(Continuation to the issuance effect of Direction No. 5 of 2019 which is issued in respect of required undertakings, certificates and supportive evidences to be submitted by proposer/ candidate at the time of filling Nomination Papers for election/nomination/co-option by members during meeting of the Board of Studies, Direction, 2019)
25REGULATION NO. 6 OF 2019
REGULATION NO. 6 OF 2019 (SPORTS & PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES)
26Regulation No.7/2019
Regulation No.7/2019 (Modalities for undertaking academic collaboration programmes, research and advisory services with universities, institutions and organization etc. at Local, Regional, State, National and International Level)
27Direction No. 22/2019 to 23/2019
Direction No. 22/2019(Examination leading to the Degree of Master of Philosophy (M.Phil.)) & Direction No. 23/2019 (Conduction of online M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET) for admission to M.Phil./Ph.D. Programme 2019)
28विनियम क्रमांक ८/ २०१९ ते १०/२०१९
विनियम क्रमांक ८/ २०१९ (विद्यापीठ विद्यार्थी दायित्व निधी योजना - Universtiy Students Responsibility Fund (USR)), विनियम क्रमांक ९/२०१९ (महाविद्यालय विद्यार्थी दायित्व निधी योजना - College Student Responsibility Fund (CSR)) & विनियम क्रमांक १०/२०१९ (संत गाडगे बाब सायकल योजना )
29(Extra-ordinary) Direction No. 24/2019
(Extra-ordinary) Direction No. 24/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No.40 of 2018 which was issued in respect of Examination leading to the Degree of विज्ञान स्नातक अनिमेशन Bachelor of Science (Animation) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System))
30(Extra-ordinary) Direction No. 25/ 2019
(Extra-ordinary) Direction No. 25/ 2019(Corrigendum to Direction No. 5/2019, dated 1.2.2019 regarding required undertakings, certificates and supportive evidences to be submitted by proposer/ candidate at the time of filling Nomination Papers for election/nomination/co-option by members during meeting of the Board of Studies)
31Regulation No. 11/2019
Regulation No. 11/2019 (Refund of Reserve Fund & Building Fund of the affiliated Colleges / Institutions.-Regulation-2019)
32( Extra-Ordinary ) Direction No. 26/2019
( Extra-Ordinary ) Direction No. 26 /2019(Examination leading to the Degree of B.E. / B.Text. E. /B.Tech.(Chem.Engg.)/B.Tech.(Chem. Tech.) Polymer(Plastic) Tech. (Four Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019)
33Direction No. 27/2019
Direction No. 27/2019 (Corrigendum to Direction No.40 of 2018 in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science (Animation)( Three Year Degree Course Semester pattern.))
34Ordinance No. 1 of 2019
Recognition of University and College Teachers (Amendment) Ordinance, 2019
35निदेश क्र. २९/२०१९
निदेश क्र. २९/२०१९ (आचार्य पदवी कोर्स वर्क कार्यप्रणाली )
36महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब (सन २०१९ चा एकरूप परिनियम क्रमांक ५)
37Direction No. 30 /2019
Direction No. 30/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 27 of 2017 which was issued in respect of Examination leading to the Degree of (भेषजी स्नातक ) (Bachelor of Pharmacy) (Four Year-Eight Semester Degree Course) (Credit Based Semester System) (CBCS).
38(Extra Ordinary) Direction No. 31/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 31/2019 (Examination leading to the Degree of B.Tech.(Chem.Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.) (Four Year Degree Course... Semester Pattern) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019...
39Regulation No. 12/2019
Regulation No. 12/2019 (REGULATION OF BOARD OF STUDENTS' DEVELOPMENT)
40Direction No. 32/2019
Direction No. 32/2019 ( Examinations leading to the Post Graduate Diploma in Computer Science (One Year Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019.
41महाराष्ट्र शासन राजपत्र -असाधारण भाग ४ (सन २०१९ चे एकरूप परिनियम क्रमांक १ ते ४
महाराष्ट्र शासन राजपत्र-असाधारण भाग ४ -( सन २०१९ चे एकरूप परिनियम क्र. १ ते ४ )
42Direction No. 33/2019
Direction No. 33/2019 (Corrigendum to Direction No.27 of 2017 and Direction No. 30 of 2019 in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Pharmacy (Four Year- Eight Semester Degree Course) (Credit Based Semester System) (CBSS).
43Extra Ordinary Direction No. 34/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 34/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 34/2017 which is issued in respect of procedure for prescribing Nomination paper, Notice of withdrawal, Rotation policy of reservation seats, drawing lots etc. in the elections/nominations to the university authorities Direction, 2019.
44(Extra Ordinary) Direction No. 35/2019 to 36/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 35/2019 (Amendment in Direction No. 45 of 2010 in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Science ( Home Science) ( Three Year Degree Course-Semester Pattern), Direction No. 36/2019 ( Amendment in Direction No.46 of 2010 in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Science ( Home Science) ( Two Year Course- Semester Pattern).
45Extra Ordinary Direction No. 37/2019 to 38/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 37/2019 (Corrigendum to Direction No. 11 of 2017 in respect of the Schemes of teaching & examination of Semesters III to VIII of B.E. (Electronics &Telecommunication Engg.) as per C.G.S. in the Faculty of Science & Technology.) & Direction No. 38/2019 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 11 of 2019 which was issued in respect of the Examinations leading to the Certificate/ Diploma/Advanced Diploma/ Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) degree Course in the Faculty of Inter-disciplinary Studies, Direction, 2019.)
46विनियम क्रमांक १३/२०१९
विनियम क्रमांक १३/२०१९ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसरातील मुलां / मुलींचे वसतीगृह व्यवस्थापन विनियम क्रमांक १३/२०१९
47विनियम क्रमांक १४/२०१९
विनियम क्रमांक १४/२०१९ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसरातील दाजीसाहेब पटवर्धन पदव्युत्तर संशोधन वसतीग्रुह व्यवस्थापन विनियम क्रमांक १४/२०१९)
48विनियम क्रमांक १५/२०१९
विनियम क्रमांक १५/२०१९ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील अथितीगृहातील कक्ष आरक्षण व भाड़े विनियम क्रमांक १५/२०१९ )
49विनियम क्रमांक १६/२०१९
विनियम क्रमांक १६/२०१९ ( पदव्युत्तर गृहविदन्यान शैक्षनिक विभागांतार्गत असलेल्या दृकश्राव्य प्रयोगशाला (A.V.Laboratory) व दृकश्राव्य सभागृह (Seminar Hall) विद्यापीठ विभागांना शैक्षनिक कार्यक्रमाकरीता उपलब्ध करुण देण्यासंदर्भातील विनियम क्र.१६/२०१९
50Regulation No. 17/2019
Regulation No. 17/2019 (Procedure of Grievances Committee)
51Direction No. 39/2019
Direction No. 39/2019 (Amendment to the Direction No.15/2019 issued regarding Procedure and Norms for grant of Continuation of Affiliation to the Colleges & Continuation of Recognition to the Institutions –Direction-2019
52Direction No. 40/2019 to 46/2019
Direction No. 40/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "श्री लक्ष्मणराव उंदराजी पर्वतकर सुवर्णपदक"), Direction 41/2019 ( Operation of Endowment Fund for awarding "स्व.रमेश दत्तात्रय कालमेघ सुवर्णपदक"), Direction No. 42/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding " पुष्पाबाई कमलकिशोर अग्रवाल सुवर्णपदक "), Direction No. 43/2019 ( Operation of Endowment Fund for awarding "स्व.प्राचार्य कृष्णकुमार मारोतराव वाघ सुवर्णपदक"), Direction No. 44/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. प्राचार्य बाबुराव देवराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक "), Direction No. 45/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. मथुराबाई बाबुराव हिवसे स्मृती सुवर्णपदक "), Direction No. 46/2019 (Operation of Endowment Fund for awarding "स्व. डा. गणेश नानू वानखेड़े सुवर्णपदक ")
53Extra-Ordinary Direction No. 47/2019 & 48/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 47/2019 (Fixation of Tuition Fees, Other Fees & charges in General (other than Different fees/charges) through Fee Fixation Committee, for various courses/ programmes at Under-graduate / Post – graduate level, (excluding professional courses) for Aided and Unaided affiliated Colleges /Institutions, Norms therefor.) & Direction No. 48/2019 (Determination of Different Fees and charges by Fee Fixation Committee for the specific course / programme (excluding professional courses) claimed by the aided and unaided affiliated colleges /Institutions, Norms therefor.)
54Direction No. 49/2019
Direction No. 49/2019 (Amendment/s to Ordinance No. 1 of 2016 for award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) ,Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.Degrees) Regulations,2016.)
55Extra Ordinary Direction No. 50/2019
(Extra Ordinary) Direction No. 50/2019 (Revision of Pay Scales, Minimum Qualifications for the appointment, Terms and Conditions of Teachers and other academic staff such as Library and equivalent cadres in Degree Level Technical Education as per AICTE Scheme (7thPay Commission) for Universities, affiliated Colleges /Institutions conducting Professional Degree Courses such as Engineering and Technology, Pharmacy, Architecture, Hotel Management and Catering Technology etc. under the purview of A.I.C.T.E., Direction -2019)
56(Extra-Ordinary) Direction No. 51 /2019 to 52/2019
(Extra-Ordinary) Direction No. 51 /2019 (Academical Costumes, Direction, 2019) & Direction No. 52 /2019 (Amendment of Original Statute No. 68 for Bequests, Donations, Endowments & Transfers)
57महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व भाग आठ क्रमांक २४,५७,७९, व २७२
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व भाग आठ क्रमांक २४,५७,७९, व २७२
58Direction No. 53/2019
Direction No. 53/2019 (Scheme of examinations leading to the degree of Master of Philosophy (M.Phil.) (One year full time degree course) (Semester Pattern) Direction,2019)
59Direction No. 54/2019
Direction No. 54/2019 (“Examination leading to the course work for Ph.D. degree”)
60Extra Ordinary Direction No. 28/2019
Extra Ordinary Direction No. 28/2019 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019.)
61Direction No. 28 of 2019, Dt. 31.8.2019
Direction No. 28 of 2019 (Examinations leading to the Degree of Master in Computer Application (Three Year Degree Course.... Semester Pattern ) as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2019.)
Year 2018
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 1 of 2018
Continuation to the issuance effect of Direction No. 16 of 2010 along with directions 37 of 2011, 1 of 2012, 5 of 2015 and 7 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of Ê´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉEò (Bachelor of Science) (Three Year Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018
2Direction No.10/2018 to 12/2018
Direction No.10/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 20 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of समाजकार्य स्नातक (Bachelor of Social Work) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) Direction, 2018, Direction No.11/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 21 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of वाङमय स्नातक समाजकार्य (Bachelor of Arts – Social Work) (Three Year – Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System) & Direction No.12/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 22 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Social Work समाजकार्य पारंगत (Two Years – Four Semester Course) (Credit & Grade System) )
3Direction No. 04/2018 to 06/2018
Direction No. 04/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 9 of 2017 along with direction 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of वाङमय स्नातक Bachelor of Arts (including Fine Art) (Three Year Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018, Direction No. 05/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 10 of 2017 along with direction 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of समाजकार्य पारंगत Master of Arts (Two Years Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018 & Direction No.06/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 19 of 2017 along with direction 39 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of प्रादशिर्क कला Bachelor of Performing Arts (Three Years Degree Course-Semester Pattern), Direction, 2018.
4Direction No. 07/2018 to 09/2018
Direction No. 07/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 15 of 2017 which is issued in respect of Constitution of faculties in the University as prescribed by the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2018), Direction No. 08/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 16 of 2017 which is issued in respect of List of Subjects comprised in each Faculty constituted by the provision of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2018) & Direction No. 09/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 17 of 2017 which is issued in respect of Assigning of various Boards of Studies to the Faculties constituted under the provisions of Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2018)
5Direction No. 03/2018
Direction No. 03/2018(Corrigendum to the Direction No. 32/2017, dated 03-08- 2017 prescribing Norms for Recognition as Post- Graduate Teachers.)
6Direction No.13/2018 to 15/2018
Direction No.13/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 12 of 2017 along with Direction No. 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Commerce (वाणिज्य स्नातक)(Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2018, Direction No.14/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 13 of 2017 along with the direction No. 29 of 2017 which were issued in respect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Business Administration (व्यवसाय प्रशासन स्नातक)(Three Years - Six Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2018 and Direction No. 15/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 14 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Commerce (वाणिज्य पारंगत)(Two Year - Four Semester Degree Course) (Credit & Grade System), Direction 2018.)
7Direction No.16/2018
Direction No.16/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 31 of 2011 along with direction Nos. 31 of 2012, 3 of 2013, and 11 of 2017 which are issued in respect of the schemes of teaching & examination of Semesters III to VIII/X of various branches as per Credit Grade System in the Faculty of Science & Technology, Direction, 2018.)
8(Extra-Ordinary) Direction No. 17/2018
Extra-OrdinaryDirection No. 17/2018(Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers)
9Direction No. 18/2018
Direction No. 18/2018 (Academical Costumes, Direction, 2018)
10Direction No.19/2018
Direction No.19/2018 (Corrigendum to Direction No. 10 of 2017 regarding Examinations leading to the Degree of वाड्:मय पारंगत (Master of Arts) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System))
11Direction No.20/2018 to 23/2018
Direction No.20/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 23 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Post Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदविका) in Yoga Therapy (One Year) course), Direction No.21/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 24 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Post Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदविका) in English Communication Skills (One Year) course, Direction No.22 / 2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 25 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाड:मय पारंगत) in Counseling & Psychotherapy ( Two years degree) course, and Post Graduate Diploma (One Year ) (एक वर्षीय पदव्युत्तर पदविका) in Counseling & Psychotherapy course & Direction No. 23/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 26 of 2017, which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाड:मय पारंगत) in Lifelong Learning & & Extension (Two years degree) course
12(Extra Ordinary) Direction No.24/2018
(Extra Ordinary) Direction No.24/2018 (Decentralization of University Examinations of Various Courses in all Faculties Excluding P.G. Examinations)
13Direction No.25/2018
Direction No.25/2018 (Corrigendum to Direction No 41 of 2017, regarding Examinations leading to the Certificate Courses in-Retail Sales Associate, Cashier, Food and Beverage Service, Housekeeping, Desk Top Publishing, Tally, Textile Quality Inspection, Textile Weaving, Textile Spinning, Chemical Processing, and Soil Testing)
14विनियम क्रमांक १/२०१८ ते विनियम क्रमांक २/२०१८
विनियम क्रमांक १/२०१८(विद्यापीठाच्या सेवेतुन सेवानिवृत्त होणार्या कर्मचार्यांचा कर्तव्यपुर्ती सोहळा आयोजित करण्याच्या कार्यपद्धतीचे विनियम-२०१८) व विनियम क्रमांक २/२०१८(विद्यापीठ शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी कर्मचार्यांना घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्याबाबतचे विनियम)
15Direction No.26/2018 to 29/2018
Direction No.26/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 36 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र स्नातक (Bachelor of Library and Information Science) (Semester & Credit Grade System), Direction No. 27/2018 (Continuation to the issuance effect of Direction No. 37 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र पारंगत (Master of Library and Information Science) (Semester & Credit Grade System), Direction No. 28/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 30 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of B.A. (Journalism and Mass Communication) (Three Years Course … Semester & Credit Grade System) & Direction No.29/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 31 of 2017 which was issued in respect of Examinations leading to the Degree of M.A. (Journalism and Mass Communication) (Two Years Course … Semester & Credit Grade System)
16विनियम क्रमांक ३/२०१८
विनियम क्रमांक ३/२०१८(विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयाचे प्राचार्य / संचालक / शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार आणि संलग्नित महाविद्यालय स्वायत्त संस्था यांना नाविन्यपुर्ण उपक्रमाबद्दल गौरव पुरस्कार प्रदान करण्याबाबतचे विनियम, २०१८)
17Direction No. 30/2018
Direction No. 30/2018(Procedure for conduct of business at the meetings of the Board of Examinations & Evaluation)
18Direction No. 31 /2018
Direction No. 31 /2018 (Examination leading to the Post Graduate Diploma in Performing Folk Arts (One Year) course in the Faculty of Inter-Disciplinory Studies)
19Direction No. 32/2018 to 33/2018
Direction No. 32/2018(Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadge Baba Amravati University examinations) & Direction No. 33/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 33 of 2017 dated-3.8.2017 which is issued in respect of Prescribing the Revised Examination fees and all its related fees, Direction 2018)
20Direction No. 34/2018
Examinations leading to the Degree of Master of Arts (वाड्:मय पारंगत) in Counselling and Psychotherapy Semester - IIIrd & IVth (Semester pattern– Credit & Grade system) course .
21DIRECTION No. : 35/2018
Eligibility Criteria for Admission to M.A. Semester-I (Philosophy) …. Corrigendum to DirectionNo. 10 of 2017 (regarding leading to the Degree of वाड्:मय पारंगत (Master of Arts) (Two Years – Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System).
22विनियम क्र. ४/२०१८
"पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करण्यासंबंधीचे विनियम - २०१८"
23Regulation No.5/2018
Regulation No.5/2018 (Depreciation Reserve Fund Regulation, 2018)
24Direction No. 36/2018
Direction No. 36/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 17/2018 regarding Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers Direction, 2018.)
25Direction No. 37/2018
Direction No. 37/2018 (Corrigendum to Direction No. 31 of 2011 in respect of the Schemes of teaching & examination of III to VIII/X Semesters as per C.G.S. of various branches in the Faculty of Science & Technology)
26विनियम क्र. ६/२०१८
विनियम क्र. ६/२०१८(संत गाडगे बाबा विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या विविध अध्यासनाच्या व अभ्यास केंद्राच्या प्रशासकीय कार्यपद्धती संदर्भातील विनियम, २०१८)
27महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार
28Direction No. 39/2018
Direction No. 39/2018 (Amendment to Direction no. 12 of 2017 regarding implementation of Bachelor of Commerce (Accounting and Finance))
29Direction No.38/2018
Direction No.38/2018(Continuation to the issuance effect of Direction No. 24/2018 ; which was issued in the respect of Decentralization of University Examinations of Various Courses in all Faculties Excluding P.G. Examinations)
30Direction No. 40/2018
Direction No. 40/2018(Examinations leading to the Degree of विज्ञान स्नातक अनिमेशन Bachelor of Science (Animation) (Three year Degree course-Semester Pattern)
31महाराष्ट्र शासन राजपत्र
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
32(Extra Ordinary)Direction No. 41/2018
(Extra Ordinary) Direction No. 41/2018 (Academical Costumes, Direction, 2018)
33Direction No. 42/2018
Direction No. 42/2018 (Rules of procedure for conduct of business at the meetings of authorities/committees of the university)
34(Extra - Ordinary) Direction No.43/2018
(Extra - Ordinary) Direction No.43/2018 (Continuation to the issuance effect of direction No. 32/2018 which was in the respect of Facilities, exemption and concession for differently abled and Physically disabled examinee of Sant Gadge Baba Amravati University examinations)
Year 2017
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01/2017 to 03/2017
Direction No. 01/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान रामसिंह जगतसिंह शेखावत सुवर्णपदक) Direction No. 2/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमती जतनबाई रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक ) Direction No. 3/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान लालसिंह रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक)
2Direction No. 01/2017 to 03/2017
Direction No. 01/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान रामसिंह जगतसिंह शेखावत सुवर्णपदक) Direction No. 2/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमती जतनबाई रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक ) Direction No. 3/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding श्रीमान लालसिंह रामसिंह शेखावत सुवर्णपदक)
3Rule No. 1/2017
Rule No.1 of 2017(Rules for conducting Online Ph.D. Entrance Test (PET) for Registration of Degree of Doctor of Philosophy, 2017)
4Direction No. 4/2017 Direction No. 4/2017
Direction No. 4/2017(Operation of Endowment Fund for awarding श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर सुवर्णपदक)
5Regulation No.1 /2017 to 8/2017
Regulation No. 1/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 2/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 3/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 4/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 5/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 6/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 7/2017 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक Regulation, 2017) Regulation No. 8 of 2017(Operation of endowment fund for awarding Late Mukund Narhari Kale Memorial Research Scholarship (Amendment) Regulation, 2017)
6महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना
महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना
7Direction No. 5/2017
Direction regarding procedure to be a Registered Graduate
8Extra Ordinary Direction No.6/2017
Extra Ordinary Direction No.6/2017
9Direction No. 7/2017
Direction No. 7/2017
10Direction No. 8/2017
Direction No. 8/2017
11Extra Ordinary Direction No. 9/2017 & 10/2017
Extra Ordinary Direction No.9/2017 & 10/2017
12Direction No. 11/2017
Direction No.11/2017(Corrigendum to Direction Nos. 31 of 2011, 31 of 2012 & 3 of 2013 in respect of the Schemes of teaching & examination of III to VIII/X Semesters as per C.G.S. of various branches in the Faculty of Science & Technology.)
13Direction No. 12/2017 to 14/2017
Direction No.12/2017 to 14/2017
14Extra-Ordinary Direction No. 15/2017 To 17/2017
Extra-Ordinary Direction No.15/2017 to 17/2017
15Extra-Ordinary Direction No. 18/2017
Extra-Ordinary Direction No.18
16Direction No. 19/2017
Direction No.19
17Direction No. 20/2017 to 22/2017
Direction No.20 to 22/2017
18Direction No. 23/2017
Direction No.23
19Direction No. 24/2017
Direction No.24
20Direction No. 25/2017
Direction No.25/2017
21Direction No. 26/2017
Direction No.26/2017
22Direction No. 27/2017 to 28/2017
Direction No.27/2017 to 28/2017
23Direction No. 29/2017
Direction No. 29/2017(Corrigendum to Direction Nos. 9, 10, 12 & 13 of 2017 regarding implementation of Semester and Credit Grade System.)
24Direction No. 30/2017
Degree of B.A. (Journalism and Mass Communication) (Three Years Course ….Semester & Credit Grade System))
25Direction No. 31/2017
Direction No. 31/2017(Examinations leading to the Degree of M.A. (Journalism and Mass Communication) (Two Years Course ….Semester & Credit Grade System).
26Direction No. 32/2017
Direction No. 32/2017(Norms for Recognition as Post-Graduate Teachers)
27Direction No. 33/2017
Direction No. 33/2017 (Prescribing the Revised Examination fees and all its related fees)
28Direction No. 34/2017
Direction No. 34/2017 (Procedure for prescribing Nomination Paper, Notice of Withdrawal, Rotation Policy of Reservation seats, drawing lots etc. in the elections/ nominations to the university authorities Direction, 2017)
29Direction No. 35/2017
Direction no. 35/2017 (Self Assessment Proformas cum Score Sheets for Academic Performance Indicators (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) for Appointments and Promotions under Career Advancement Scheme of Teachers)
30Direction No. 36/2017 to 37/2017
(Extra Ordinary) Direction No. 36/2017(Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र स्नातक (Bachelor of Library and information Science) Direction No. 36/2017 (Examinations leading to the Degree of ग्रंथालय व माहितीशास्त्र पारंगत (Master of Library and information Science)
31Direction No. 38/2017 to 39/2017
Direction No. 38/2017 (Council of Architecture-Minimum Standards of Architectural Education, 2008) Direction No. 39/2017(Corrigendum to Direction No.19 of 2017 in respect of examination leading to the Degree of Bachelor of Performing Arts (Three Years – Six Semester Degree Course) (Semester and Credit Grade System.)
32Direction No. 40/2017
Direction No. 40/2017 (Decentralization of University Examinations of Various Courses in all Faculties Excluding P.G. Courses)
33Direction No. 41/2017
Direction No. 41/2017 (Examinations leading to the Certificate Courses in -Retail Sales Associate, Cashier, Food and Beverage Service, Housekeeping, Desk Top Publishing, Tally, Textile Quality Inspection, Textile Weaving, Textile Spinning, Chemical Processing, and Soil Testing, Direction 2017)
34(Extra-Ordinary) Direction No. 42/2017
Direction No.42/2017(Norms and Procedure to be followed while nominating members on authorities, and committees by the Vice-Chancellor under the Maharashtra Public Universities Act, 2016, Direction, 2017)
35ERRATA
ERRATA (Corrections in the Appendix- 5 and Appendix-6 appended with Ordinance No.1 of 2016 published in Gazette Part-I on 10.11.2016)
Year 2016
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 01 to 07 of 2016
Direction No. 01 to 07 of 2016 (Operation of Endowment Fund for awarding स्वांतत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा सुवर्णपदक)
2Direction No. 08/2016
Direction No.08/2016 (Examination Leading to the Degree of शारिरीक शिक्षण पारंगत (Master of Physical Education) (M.P.Ed.) (Semester Pattern) (Two Years Course), Direction 2016)
3Direction No. 09 of 2016 & Direction No. 10 of 2016
Direction No.09/2016 (Corrigendum to Direction No. 5/2016) & Direction No. 10/2016 (Corrigendum to Direction No. 6/2016)
4Direction No. 11 of 2016
Direction No. 11/2016 (Enhancement in the ratio of promotion quota of Class-IV cadre from 25% to 50% of total sanctioned posts in Class-III cadre
5Direction No. 12 of 2016
Direction No.12/2016 (Corrigendum to Direction Nos. 31 of 2011, 31 of 2012 and 3 of 2013 in respect of the schemes of teaching
6Rule No. 1 of 2016 & महाराष्ट्र शासन राजपत्र
Rule No. 1/2016 (Providing Security Arrangement on Contract Basis in the University Campus (Amendment) Rule, 2016)
7Rule No. 2 of 2016
Rule No. 2 of 2016 (Rules for conducting Online Ph.D. Entrance Test (PET) for Registration of Degree of Doctor of Philosophy, 2016)
8Direction No. 13 to 16 of 2016 & Rule No.3 to 4 of 2016
Direction No.13/2016(Change in eligibility criteria for Post Graduate Diploma in Watershed Technology & Management, Direction, 2016) Direction No.14/2016 (Examinations leading to the Diploma /Advanced Diploma / Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course under various Faculties in the University) Direction No.15/2016 (Corrigendum to Direction Nos. 16, 17 and 18 of 2015 in respect of Examinations Leading to the Degree of B.Ed., B.Ed. Special Education (H.I.) and M.Ed.(Semester Pattern) Course in the Faculty of Education) Rule No.03/2016(पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करण्यासंबंधीचे नियम) Rule No.04/2016 (विद्यापीठ स्थायी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी अग्रीम व त्याची परतफेड बाबतचे नियम) Direction No.16/2016(Corrigendum to Direction Nos. 16, 17 and 18 of 2015 in respect of Examinations Leading to the Degree of B.Ed., M.Ed. and B.Ed. (H.I.) (Semester Pattern) Course in the Faculty of Education
9Direction No. 17 to 18 of 2016
Direction No.17/2016 (Corrigendum to Direction No. 22/2012 and 23 /2012 in respect of change in nomenclature of“Bachelor of Physical Education (B.P.E., Three Years Course) (Semester Pattern)”as “Bachelor of Physical Education & Sports,(B.P.E.S.) (बैचलर ऑफ फिजीकल एज्युकेशन एन्ड स्पोर्ट्स) (3 Years Degree course) (Semester Pattern)” Direction No.18/2016(Corrigendum to Directions No. 12 of 2015 and No. 14 of 2016 in respect of Examinations leading to the Diploma/Advanced Diploma/ Degree in various subjects of Bachelor of Vocation (B.Voc.) Degree course under various Faculties in the University)
10Direction No. 19 to 21 of 2016
Direction No.19/2016(Corrigendum to Direction Nos. 30/2010, 31/2011 & 31/2012 regarding changes in the schemes of teaching & examination of Semesters I ,II, IV,V & VII of B.Tech.(Chem. (Tech.) (Food,Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Tech.)) Direction No.20/2016 (Corrigendum to Direction Nos. 31/2011 & 31/2012 regarding the Schemes of teaching & examination of Semesters V& VI all branches in the Faculty of Engineering & Technology) Direction No.21/2016 (Corrigendum to Direction No. 31 of 2010 in respect of the Examinations leading to the Degree of अभियांत्रिकी पारंगत (Master of Engineering) (Full Time)तंत्रशास्त्र पारंगत (Master of Technology) (Semester Pattern . . . Credit Grade System
11महाराष्ट्र शासन राजपत्र
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
12Ordinance No.1 of 2016
Ordinance No.1 of 2016 (An Ordinance for Award of Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) (आचार्य पदवी), Recognition of Supervisor and Research Center in all Faculties in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil. / Ph.D. Degrees) Regulations 2016
13Ordinance No.2 of 2016
Ordinance No.2 of 2016(Examinations leading to the Degree of Master of Science in Applied Electronics ( Two Year Course ....Semester Pattern))
14Rule No. 5 of 2016
नियम क्र. 5/2016 ( विद्यापीठ शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्याबाबतचे नियम)
15Direction No. 22 of 2016
Direction 22 of 2016 (Direction amending main Ordinance No. 16/2007 of providing photocopy of answerbooks, redressal mechanism and Direction NO. 66/2010 for re-assessment without obtaining photocopy of answerbooks Direction-2016 read with Direction No. 24/2015)
16Direction No. 23 of 2016
Direction 23 of 2016 (Scheme of Teaching and Examination for Ph.D. Course Work)
Year 2015
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Direction No. 1 of 2015
2Regulation No. 1 of 2015 & Regulation No. 2 of 2015
3Regulation No. 3 of 2015
4Regulation No. 4 of 2015 & Regulation No. 5 of 2015
5Ordinance No. 1 of 2015 to Ordinance No. 8 of 2015
6Ordinance No. 9 of 2015 to Ordinance No. 15 of 2015
7Ordinance No. 16 of 2015 to Ordinance No. 18 of 2015
8Ordinance No. 19 of 2015 (Procedure for recognition of Suprevisor, Research Centre & Award of Ph.D. Degree)
9Direction No.2 of 2015
10Rule No. 1 of 2015
11Direction No. 3 of 2015
12Government-Gaztte & Direction No. 4 of 2015
13Direction No. 5 of 2015 to Direction No. 10 of 2015
14Direction No. 11 of 2015
15Rule No. 3 of 2015
16Direction No. 12 of 2015
17Government Rajpatra
18Direction No.13 of 2015 to Direction No. 14 of 2015 & Statute No. 1 of 2015
19Direction No. 15/2015
20Ordinance No. 20 of 2015
21Ordinance No. 21 of 2015 to Ordinance No. 23 of 2015
22Ordinance No. 24 of 2015
23Direction No. 16 of 2015 to Direction No. 18 of 2015
24Regulation No. 6 of 2015 to Regulation No 7 of 2015
25Rule No. 4 of 2015 to Rule No. 5 of 2015
26Direction No. 19 of 2015
27Direction No. 20 of 2015
28Direction No. 21 of 2015
29Direction No. 22 of 2015 to Direction No. 23 of 2015
30Direction No. 24 of 2015 (Amendment in Ordinance No 16 of 2007 and in Direction no 66 of 2010)
Year 2014
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Rule No. 9 of 2014
2Government Rajapatra
3Regulation No. 3 of 2014
4Direction No. 23 of 2014
5Direction No. 22 of 2014
6Rule No. 8 of 2014
7Rule No. 7 of 2014
8Direction No. 21 of 2014
9Direction No. 16 of 2014 to Direction No. 20 of 2014
10Direction No. 15 of 2014
11Direction No. 13 of 2014 to Direction No. 14 of 2014
12Direction No. 12 of 2014
13Direction No. 11 of 2014
14Direction No. 10 of 2014
15Direction No. 9 of 2014
16Direction No. 7 of 2014 to Direction No. 8 of 2014
17Direction No 6 of 2014
18Ordinance No. 1 of 2014
19Rule No. 6 of 2014
20Rule No. 2 of 2014
21Rule No. 5 of 2014
22Direction No. 3 of 2014 to Direction No. 5 of 2014
23Direction No. 1 of 2014 to Direction No. 2 of 2014
24Regulation No. 1 of 2014 to Regulation No. 2 of 2014
25Rule No. 3/2014 to Rule No. 4/2014
26Rule No.1/2014
27Rule No. 9 of 2014
28Rule No.8/2013
Year 2013
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Regulation No. 2/2013 to 9/2013
2Direction No. 25/2013
3Government Gazette Part-4 and Part-8
4Direction No. 24/2013 & Rule No. 7/2013
5Direction No. 23/2013, Rule No. 6/2013
6Direction No. 21 of 2013
7Direction No. 19/2013, Direction No. 20/2013 & Direction No. 22/2013
8Maharashtra Govt. Gazette (Extraordinary Part-4(b)), Ordinance No. 1 of 2013, Direction No. 18 of 2013
9Corrigendum Rule No. 5 of 2013
10Direction No. 11 of 2013 to Direction No. 17 of 2013
11Direction No. 6 of 2013
12Direction No. 4 to 5 of 2013, Direction No.7 to10 of 2013, Rule No. 3 & 4 of 2013
13Direction No. 2 of 2013 & Direction No. 3 of 2013
14Direction No.1 of 2013, Rule No.1of 2013 & Rule No. 2 of 2013
15Regulation No. 1 of 2013
16Direction No. 4 of 2013 to 5 of 2013, Direction No. 7 of 2013 to 10 of 2013 and Rule No. 3 of 2013 to 4 of 2013
Direction No. 4 of 2013 (Duties & Responsibilities of Non-teaching staff of the University), Direction No. 5 of 2013 (Corrigendum to Direction in respect of Examinations leading to the Post-Graduate Diploma in (i) Mechatronics, (ii) Bio-Medical Electronics, and (iii) Computer Maintenance [Semester Pattern.....One Year (Full Time) P.G. Diploma Course] in the faculty of Science, Direction, 2013.), Direction No. 7 of 2013 (Creation of two seats under supernumerary quota for student from Jammu & Kashmir and increase in intake capacity up to 5% course wise along with relaxation in cut off percentage up to 10% subject to minimum eligibility conditions regarding admission for the ward of Kashmiri migrants for the academic session 2013-2014 onwards. ), Direction No. 8 of 2013 (Intake Capacity of each Section in a Class of LL.B. Course-3 Year / 5 Year), Direction No. 9 of 2013 (Corigendum to Direction No. 40/2010 inrespect of Examinations leading to the Degree of Bachelor of Arts in Social Work (वाङ्मय स्नातक समाजकार्य ), Direction No. 10 of 2013 (Examinations leading to the Degree of (समाजकार्य पारंगत ), Master of Social Work . and Rule No. 3 of 2013 (RULES FOR TEACHERS’ WELFARE FUND (AMENDMENT),2013 ) and Rule No. 4 of 2013 (Rule for selecting Best Artist (Man) & Best Artist (Woman) (Amendment) 2013)

Gazette Part 2

Year २०२२
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1असाधारण अधिसूचना क्रमांक ०४/२०२२, दि. १०/०१/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ०४/२०२२ ( २०२२-२३ या शैक्षणिक सत्राचे विद्याविषयक लेखा परीक्षणाच्या माध्यमातून संलग्नीकरण अर्ज (Online) भरण्याबाबतच्या अंतिम तिथीबाबत.. )
2अधिसूचना क्रमांक ०७/२०२२, दि. १३/०१/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ०७/२०२२ ( नविन विषय / अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्नीकरण प्रदान करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील दुरुस्तीबाबत.. )
3असाधारण अधिसूचना क्रमांक ०८/२०२२, दि. १७/०१/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ०८/२०२२ (स्थानिक सुट्ट्या,२०२२)
4अधिसूचना क्रमांक ११/२०२२, दि. २७/१/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ११/२०२२ ( अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत.. )
5अधिसूचना क्रमांक १२/२०२२, दि. २७/१/२०२२
अधिसूचना क्रमांक १२/२०२२ ( २०१८-२०१९ या शैक्षणिक सत्राची स्व. दिलीप बी. शिंगोरे शिष्यवृत्ती.)
6अधिसूचना क्रमांक १४/२०२२, दि. ३/२/२०२२
अधिसूचना क्रमांक १४/२०२२ (सत्र २०२१-२०२२ करीता स्व. प्रा. रामप्रकाश शामलालजी राठी स्मृति शिष्यवृत्ती.. )
7अधिसूचना क्रमांक १५/२०२२, दि. ३/२/२०२२
अधिसूचना क्रमांक १५/२०२२ (महाविद्यालय बंद करण्याबाबत .. )
8अधिसूचना क्रमांक १७/२०२२, दि. १०/०२/२०२२
अधिसूचना क्रमांक १७/२०२२ ( कै. नागोरावजी जयरामजी मेटकर स्मृतीप्रित्यर्थ श्री संत गाडगे बाबा सामाजिक कार्य पुरस्कार - २०२१)
9अधिसूचना क्रमांक १८/२०२२, दि. १०/०२/२०२२
अधिसूचना क्रमांक १८/२०२२ ( संलग्नीकरणाबाबत.. )
10अधिसूचना क्रमांक २१/२०२२, दि. २४/०२/२०२२
अधिसूचना क्रमांक २१/२०२२ ( शिक्षकांच्या रजासंदर्भात.. )
11अधिसूचना क्रमांक २२/२०२२, दि. १०/०३/२०२२
अधिसूचना क्रमांक २२/२०२२ (सत्र २०२१-२०२२ करिता विद्यार्थी विकास निधीमधून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीबाबत.. )
12अधिसूचना क्रमांक २७/२०२२, दि. ११/०३/२०२२
अधिसूचना क्रमांक २७/२०२२ ( वार्षिकांक स्पर्धा २०२०-२०२१ पारितोषिकांची घोषणा )
13असाधारण अधिसूचना क्रमांक ३०/२०२२, दि. १९/०३/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ३०/२०२२ (शासकीय / अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय / संस्थेमधील अभ्यागत / तासिका तत्त्वावरील नियुक्त शिक्षकांचे मानधन वाढीबाबत शासन निर्णय तसेच सादर शासन निर्णयामधील मानधनाचे दार विना अनुदानित महाविद्यालयांना लागू करण्याबाबत...)
14अधिसूचना क्रमांक २८/२०२२, दि. १७/०३/२०२२
अधिसूचना क्रमांक २८/२०२२ (विद्यापीठात शैक्षणिक विभागात अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत) व अधिसूचना क्रमांक २९/२०२२ (नवीन विषय / अभ्यासक्रमाचे (B.Voc.) प्रथम संलग्निकरणाबाबत.. )
15अधिसूचना क्रमांक ३१/२०२२, दि. २४/०३/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ३१/२०२२ ( शारिरीक शिक्षणांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा संचालन प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या कर्मचारी व इतर मदतनीस यांचे मानधन /पारिश्रमिकाबाबत.)
16अधिसूचना क्रमांक ३२/२०२२, दि. ३१/०३/२०२२
Notification No. 32 of 2022 (२०२०-२०२१ शैक्षणिक अधिसूचना क्रमांक ३२/२०२२ (सत्राची स्व. श्री शंकरराव गोविंद जोग व श्रीमती पार्वतीबाई शंकरराव जोग शिष्यवृत्ती .)
17परिपत्रक क्रमांक १/२०२२, दि. ०४/०४/२०२२
परिपत्रक क्रमांक १/२०२२ ( विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अराजपत्रित अधिकारी समजण्याबाबत.. )
18असाधारण अधिसूचना क्रमांक ३९/२०२२, दि. २२/४/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ३९/२०२२ (अडोतीसवा दीक्षांत समारंभ )
19अधिसूचना क्रमांक ४०/२०२२ व ४१/२०२२, दि. २८/४/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ४०/२०२२ (पर्यावरण पुरस्कार - २०२१ ) व अधिसूचना क्रमांक ४1/२०२२ ( २०२१-२०२२ शैक्षणिक सत्राची वीर उत्तमराव मोहिते शिष्यवृत्ती )
20अधिसूचना क्रमांक ४३/२०२२, दि. ५ मे, २०२२
अधिसूचना क्रमांक ४३/२०२२ (सन २०२२ मध्ये विद्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य / शिक्षक / शिक्षेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नाव जाहीर करणे )
21असाधारण अधिसूचना क्रमांक ५०/२०२२, दिनांक २१ मे, २०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ५०/२०२२ (३८ व्या दीक्षांत समारंभामध्ये सुवर्ण पदके, रौप्य पदके व रोख पारितोषिकांच्या प्रदानाबाबत. )
22अधिसूचना क्रमांक ५१/२०२२, दि. २/६/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ५१/२०२२ ( परिक्षा विभागातील पुनर्मूल्यांकन शाखेतील (गोपनीय विभाग) नियत कामाच्या (Job Work) पारिश्रमिकाचे दराबाबत. )
23अधिसूचना क्रमांक ५३/२०२२, दि. २/६/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ५३/२०२२ ( संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयाला मंजूर Bachelor of Vocation (B.Voc,) अभ्यासक्रमातील Skill Education Components च्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत..)
24अधिसूचना क्रमांक ५७/२०२२, दि. २/६/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ५७/२०२२ ( वार्षिकांक स्पर्धा २०२१-२०२२)
25अधिसूचना क्रमांक ५९/२०२२, दिनांक : १६/०६/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ५९/२०२२ ( बी.ए. भाग-१ च्या दुसऱ्या अतिरिक्त तुकडीचे संलग्नीकरणाबाबत... )
26असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७०/२०२२, दि. १८/६/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७०/२०२२ ( ( महाविदयालये बंद करण्याबाबत.. २०२१-२०२२)
27अधिसूचना क्रमांक ७३/२०२२, दि. २३. ६. २०२२
अधिसूचना क्रमांक ७३/२०२२, दि. २३.६.२०२२ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयाला मंजूर Bachelor of Vocation (B.Voc.) अभ्यासक्रमातील Skill Education Components च्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत.. )
28असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७४/२०२२, दि. २७.०६.२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७४/२०२२, (शैक्षणिक नियमिका ... शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३) (Academic Calendar.. Academic Year 2022-2023)
29असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७५/२०२२ व ७६/२०२२, दि. २७.०६.२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७५/२०२२ (नवीन विषय / अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्नीकरणाबाबत.. ) व अधिसूचना क्रमांक ७६/२०२२ (बी.एड. च्या दुसऱ्या अतिरिक्त तुकडीच्या संलग्नीकरणाबाबत.. )
30(अधिसूचना क्रमांक ७३/२०२२, दि. २३.६.२०२२
(अधिसूचना क्रमांक ७३/२०२२ ( गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयाला मंजूर Bachelor of Vocation (B.Voc.) अभ्यासक्रमातील Skill Education Components च्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत.. )
31अधिसूचना क्रमांक ७७/२०२२, दि. २७.०६.२०२२
अधिसूचना क्रमांक ७७/२०२२ ( २०२२-२०२३ व २०२३-२०२४ शैक्षणिक सत्राची गणपतराव कावलकर संशोधन शिष्यवृत्ती.)
32अधिसूचना क्रमांक ७९/२०२२ ,दि. ३०/०६/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ७९/२०२२ ( अधिसभा निवडणूक २०२२-नोंदणीकृत पदवीधर (Registered Graduate ) म्हणून नांव नोंदणीबाबत.
33अधिसूचना क्रमांक ८१/२०२२, दि. ७/७/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ८१/२०२२ (२०२२-२०२३ व २०२३-२०२४ शैक्षणिक सत्राची स्व. मुकुंद नरहरी काळे स्मृती संशोधन शिष्यवृत्ती )
34अधिसूचना क्रमांक २२/२०२२, दि. ७/७/२०२२
अधिसूचना क्रमांक २२/२०२२ (महाविद्यालये बंद करण्याबाबत.. २०२१-२०२२)
35अधिसूचना क्रमांक ८४/२०२२, दि. १४/०७/२०२२
अधिसूचना क्रमांक ८४/२०२२ (नविन विषय /अभ्यासक्रमाच्या प्रथम संलग्निकरणाबाबत..)
36असाधारण अधिसूचना क्रमांक ८५/२०२२, दि.१९/०७/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ८५/२०२२ (अधिसभा निवडणूक -२०२२ नोंदणीकृत पदवीधर (Registered Graduate ) म्हणून नांव नोंदणीबाबत
37असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९७/२०२२, दि. ३०/०७/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९७/२०२२, दि. ३०/०७/२०२२ ( अधिसभा निवडणूक - २०२२) नोंदणीकृत पदवीधर म्हणून नांव नोंदणीबाबत मुदतवाढ )
38असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९८/२०२२, दि. ३०/०७/२०२२
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९८/२०२२ (संलग्निकरणाबाबत... )
39अधिसूचना क्रमांक १००/२०२२, दि. ४.८.२०२२
अधिसूचना क्रमांक १००/२०२२ ( शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ मधील अधिसूचनेतील दुरुस्तीबाबत शुध्दीपत्रक ), अधिसूचना क्रमांक १०१/२०२२ (अल्पसंख्यांक दर्जाबाबत.) व Notification No. 102 of 2022 (Regarding Permanent Affiliation..)
Year २०२१
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1अधिसूचना क्रमांक १७/२०२१, दि. ४.२.२०२१
अधिसूचना क्रमांक १७/२०२१ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित विविध महाविद्यालयांना मंजूर Bachelor of Vocation (B.Voc.) अभ्यासक्रमातील Skill Education Components च्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत.... )
2अधिसूचना क्रमांक २०/२०२१ ते अधिसूचना क्रमांक २१/२०२१ दि. ११.२.२०२१
अधिसूचना क्रमांक २०/२०२१ (नवीन विषय / अभ्यासक्रमाचे (B.Voc. व M. Voc. ) प्रथम संलग्नीकरणाबाबत..) व अधिसूचना क्रमांक २१/२०२१ ( शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ करीता सर्व सत्र / वर्षातील पदव्युत्तर (पदवी व पदविका) अभ्यासक्रमास (शासनाकडून प्रवेश देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रम वगळून ) प्रवेश देण्याची अंतिम तिथीबाबत.. )
3असाधारण अधिसूचना क्र. २३/२०२१, दि . १६.०२.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्र. २३/२०२१ (शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ करीता सर्व सत्र / वर्षातील सर्व पदवी अभ्यासक्रमास (शासनाकडून प्रवेश देण्यात येणार्‍या अभ्यासक्रम वगळून) प्रवेश देण्याची अंतिम तिथीबाबत ..)
4अधिसूचना क्रमांक २४/२०२१, दि. १८.२.२०२१
अधिसूचना क्रमांक २४/२०२१ (सदोतीसवा दीक्षांत समारंभ ... स्थागितीबाबत.... )
5अधिसूचना क्रमांक २७/२०२१, दि. २५/०२/२०२१
अधिसूचना क्रमांक २७/२०२१ ( विद्यापीठामध्ये सुरु असलेल्या लोककला या विभागाचे नामाभिधान प्रादर्शिक कला विभाग (Department of Performing Arts) करणेबाबत)
6अधिसूचना क्रमांक २९/२०२१, दि. ०५/०३/२०२१
अधिसूचना क्रमांक २९/२०२१ (वार्षिकांक स्पर्धा २०१९-२० परितोषिकांची घोषणा )
7असाधारण अधिसूचना क्रमांक ३८/२०२१, दि. ५.४.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ३८/२०२१ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी विविध संलग्नित महाविद्यालयांना मंजूर बी. व्होक अभ्यासक्रमातील Skill Education Components) च्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत)
8अधिसूचना क्रमांक ४३/२०२१, दि. २२.४. २०२१
अधिसूचना क्रमांक ४३/२०२१ (२०२१-२२ या शैक्षणिक सत्राचे विद्याविषयक लेखा परीक्षणाच्या माध्यमातून संलग्नीकरण अर्ज (Online) भरण्याबाबतच्या अंतिम तिथीबाबत..)
9परिपत्रक क्र. १/२०२१, दि. २९ एप्रिल, २०२१
परिपत्रक क्र. १/२०२१ (प्रदर्शिक कला विभागाच्या सांकेतांक क्रमांकाबाबत..)
10अधिसूचना क्रमांक ४८/२०२१, दि. ६.५.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ४८/२०२१ (स्थानिक सुट्ट्या , २०२१ )
11अधिसूचना क्रमांक ४६/२०२१ ते अधिसूचना क्रमांक ४७ /२०२१ दि. ६.५.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ४६/२०२१ (सन २०२० मध्ये विद्द्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य / शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नाव जाहिर करणे ) व अधिसूचना क्रमांक ४७ /२०२१ (सन २०२१ मध्ये विद्द्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार प्राप्त व प्राचार्य / शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नाव जाहिर करणे )
12असाधारण अधिसूचना क्रमांक ४९/२०२१, दि. ८ मे, २०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ४९/२०२१ (सदोतीसवा दीक्षांत समारंभ )
13अधिसूचना क्रमांक ५१/२०२१, दि. २७/५/२०२१
अधिसूचना क्रमांक ५१/२०२१ (३७ व्या दीक्षांत समारंभामध्ये सुवर्ण पदके, रौप्य पदके व रोख पारितोषिकांच्या प्रदानाबाबत .. )
14अधिसूचना क्रमांक ५३/२०२१, दिनांक २ जुन, २०२१
अधिसूचना क्रमांक ५३/२०२१, (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.... अधिष्ठाता तदर्थ नामनिर्देशनाबाबत.)
15अधिसूचना क्रमांक ५५/२०२१, दिनांक १० जुन, २०२१
अधिसूचना क्रमांक ५५/२०२१ ( संलग्नीकरणाबाबत... )
16अधिसूचना क्रमांक ५६/२०२१, दि. १७.६.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ५६/२०२१, दि. १७.६.२०२१ (पर्यावरण पुरस्कार )
17अधिसूचना क्रमांक ५७/२०२१, दि. १७.६.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ५७/२०२१, दि. १७.६.२०२१ (वार्षिकांक स्पर्धा २०२०-२०२१)
18अधिसूचना क्रमांक ६२/ २०२१, दि. १.७.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ६२/ २०२१ ( संलग्नीकरणाबाबत... )
19अधिसूचना क्रमांक ६३/२०२१, दि. ८.७.२०२१
(बी.पी. ई. सत्र १ ते ६ उन्हाळी २०२१ करीता आकारावयाच्या परीक्षा शुल्क व प्रात्यक्षिक / कौशल्य शुल्क पुनर्निर्धारित शुल्काबाबत)
20अधिसूचना क्रमांक ६५/२०२१, दि. ८.७.२०२१
(संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित विविध महाविद्यालयांना मंजूर Bachelor of Vocation (B.Voc.) अभ्यासक्रमातील Skill Education Components च्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत )
21अधिसूचना क्रमांक ६७/२०२१, दि. ८.७.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ६७/२०२१ (संलग्नीकरणाबाबत.. )
22अधिसूचना क्रमांक ७२/२०२१, दि. २०.७.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ७२/२०२१ (नवीन विषय / अभ्यासक्रमाचे (M.Voc.) प्रथम संलग्नीकरणाबाबत.. )
23अधिसूचना क्रमांक ७७/२०२१, दि. २२.७.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ७७/२०२१ (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ मधील अधिसूचनेतील दुरुस्तीबाबत शुध्दीपत्रक)
24अधिसूचना क्रमांक ७५/२०२१ व ७६/२०२१, दि. २०.७.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ७५/२०२१ (सत्र २०२०-२०२१ करिता विध्यार्थी विकास निधीमधून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीबाबत ) व अधिसूचना क्रमांक ७६/२०२१ ( (सत्र २०२०-२०२१ करिता स्व. प्रा. रामप्रकाश शामलालजी राठी स्मृती शिष्यवृत्ती. )
25परिपत्रक क्रमांक २/२०२१, दि. ५/८/२०२१
परिपत्रक क्रमांक २/२०२१ ( विद्यापीठाद्वारे नव्याने सुरु करण्यात येणाऱ्या पद.शैक्षणिक विभागांना सांकेतांक देण्याबाबत... )
26(असाधारण) अधिसूचना क्रमांक ७८/२०२१, दि. ६.८.२०२१
(असाधारण) अधिसूचना क्रमांक ७८/२०२१ (कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता शैक्षणिक सत्र २०२०-२१ मध्ये विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग, संलग्नित महाविद्यालये, मॉडेल डिग्री कॉलेज मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क व इतर शुल्क माफ करण्यासंदर्भात. )
27असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७९/२०२१, दि. ७.८.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ७९/२०२१ ( शैक्षणिक नियामिका... शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ Academic Calendar... Academic Year 2021-2022)
28असाधारण अधिसूचना क्रमांक ८०/२०२१, दि. १३ ऑगस्ट, २०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ८०/२०२१ ( शैक्षणिक नियामका ... शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ ला शुध्दीपत्रक (सोमवार दि. १६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी पारशी नववर्ष दिन व गुरुवार दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२१ रोजी मोहरम निमित्त सुटी)
29असाधारण अधिसूचना क्रमांक ८१/२०२१ ते ८२/२०२१, दि. १३ ऑगस्ट, २०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ८१/२०२१ ( विद्यापीठात शैक्षणिक विभाग सुरु करणेबाबत. ) अधिसूचना क्रमांक ८2/२०२१ ( विद्यापीठात शैक्षणिक विभागात अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत . )
30अधिसूचना क्रमांक ८३/२०२१, दि. २६.८.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ८३/२०२१ (संलग्नीकरणाबाबत.. अधिसूचनेतील दुरुस्तीबाबत शुध्दीपत्रक )
31अधिसूचना क्रमांक ८४/२०२१ ते ८५/२०२१, दि. २/९/२०२१
अधिसूचना क्रमांक ८४/२०२१ ( विद्यापीठाचे शैक्षणिक विभागात अभ्यासक्रम स्थानांतरित करणेबाबत..) व अधिसूचना क्रमांक ८५/२०२१ ( मॉडेल डिग्री कॉलेज, बुलडाणा येथे नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत.)
32अधिसूचना क्रमांक ९१/२०२१, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१
अधिसूचना क्रमांक ९१/२०२१ (संलग्नीकरणाबाबत... )
33अधिसूचना क्रमांक ९२/२०२१, दि. ४.१०.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ९२/२०२१ (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६... अधिष्ठाता तदर्थ नामनिर्देशनाबाबत )
34असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९५/२०२१, दि. ८.१०.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९५/२०२१ (संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये उशिरा प्रवेशाची प्रक्रिया पुर्ण करण्याची तिथी अध्यादेश क्र. २ परिच्छेद ३ च्या परंतुका -१ अंतर्गत मा. कुलगुरुंची परवानगीने देण्यात येणारे प्रवेशाबाबत.. )
35असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९७/२०२१, दि. ११.१०.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९७/२०२१ ( नवीन अभ्यासक्रम / विषय / अतिरिक्त तूकडी / विद्याशाखेच्या प्रथम संलग्नीकरणाबाबत... )
36असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९८/२०२१, दि. १८/१०/२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ९८/२०२१ ( दिनांक २० ऑक्टोबर-२०२१ पासून २०२१-२०२२ शैक्षणिक वर्षातील सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील नियमित वर्ग सुरु करण्याबाबत.)
37अधिसूचना क्रमांक ९९/२०२१, दि. १८/१०/२०२१
अधिसूचना क्रमांक ९९/२०२१ (२०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ शैक्षणिक सत्राची श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर संशोधन शिष्यवृत्ती )
38असाधारण अधिसूचना क्रमांक १००/२०२१, दि. २० ऑक्टोबर, २०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १००/२०२१ (संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये उशिरा प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तिथीबाबत... )
39अधिसूचना क्रमांक १०२/२०२१, दि. २१.१०. २०२१
अधिसूचना क्रमांक १०२/२०२१ ( आचार्य पदवी संशोधन केंद्र मान्यतेच्या भेटीबाबत.. )
40अधिसूचना क्रमांक १०३/२०२१, दि. २८/१०/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १०३/२०२१ ( नवीन महाविद्यालयाचे प्रथम संलग्नीकरणाबाबत.. )
41अधिसूचना क्रमांक १०४/२०२१ ते १०५/२०२१, दि. २८/१०/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १०४/२०२१ ( २०१९-२०२० शैक्षणिक सत्राची स्व. शंकरराव गोविंद जोग व श्रीमती पार्वतीबाई शंकरराव जोग शिष्यवृत्ती . ) व अधिसूचना क्रमांक १०५/२०२१ ( २०२०-२०२१ शैक्षणिक सत्राची वीर उत्तमराव मोहिते शिष्यवृत्ती . )
42अधिसूचना क्रमांक १०६/२०२१, दि. २८/१०/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १०६/२०२१ (नवीन विषय / अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्नीकरणाबाबत .. )
43असाधारण अधिसूचना क्रमांक १०९/२०२१, दिनांक ३०/१०/२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १०९/२०२१ (संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये उशिरा प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तिथीबाबत.. )
44अधिसूचना क्रमांक ११०/२०२१, दिनांक ३०/१०/२०२१
अधिसूचना क्रमांक ११०/२०२१ (नवीन महाविद्यालयाचे प्रथम संलग्नीकरण प्रदान करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील दुरुस्तीबाबत .. )
45अधिसूचना क्रमांक ११७/२०२१, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१
अधिसूचना क्रमांक ११७/२०२१ ( संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये उशिरा प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तिथीबाबत.. )
46अधिसूचना क्रमांक ११३/२०२१ ते ११६/२०२१ , दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१
अधिसूचना क्रमांक ११३/२०२१ (विद्यापीठात शैक्षणिक विभागात अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत. ), अधिसूचना क्रमांक ११४/२०२१ (विद्यापीठात शैक्षणिक विभागातील अभ्यासक्रम विशेषीकरण (Specialization) सुरु करण्याबाबत . ), अधिसूचना क्रमांक ११५/२०२१ (छत्रपती शिवाजी महाराजांची विचारधारा व व्यवस्थापन या विषयाचा दोन वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत . ) व अधिसूचना क्रमांक ११६/२०२१ (विद्यापीठात शैक्षणिक विभाग सुरु करण्याबाबत. )
47असाधारण अधिसूचना क्रमांक १२१/२०२१, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १२१/२०२१ (संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये उशिरा प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम तिथीबाबत.. )
48अधिसूचना क्रमांक १२४/२०२१, दिनांक २५/११/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १२४/२०२१ (महाविद्यालयाचे संलग्नीकरण प्रदान करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील दूरस्तीबाबत.. )
49परिपत्रक क्रमांक ३/२०२१, दि. २/१२/२०२१
परिपत्रक क्रमांक ३/२०२१ (विद्यापीठाद्वारे नव्याने सुरु करण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर शैक्षणिक विभागांना सांकेतांक देण्याबाबत..)
50अधिसूचना क्रमांक १३१/२०२१ व अधिसूचना क्रमांक १३२/२०२१ दि. २/१२/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १३१/२०२१ (नविन महाविद्यालयाचे प्रथम संलग्नीकरणाबाबत.. ) व अधिसूचना क्रमांक १३२/२०२१ (संलग्नीकरण प्रदान करण्यासाठी निर्गिमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमधील दुरुस्तीबाबत..)
51असाधारण अधिसूचना क्रमांक १४०/२०२१, दि. ६/१२/२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १४०/२०२१ ( संलग्नीकरणाबाबत..)
52असाधारण अधिसूचना क्रमांक १४१/२०२१ व १४२/२०२१, दि. ६/१२/२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १४१/२०२१ ( नवीन विषय / अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्नीकरणाबाबत..) व १४२/२०२१ ( नवीन विषय / अभ्यासक्रमाचे (B.Voc) प्रथम संलग्नीकरणाबाबत..)
53अधिसूचना क्रमांक १४६/२०२१, दि. ९/१२/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १४६/२०२१ ( विद्यापीठात शैक्षणिक विभागात अभ्यासक्रम सुरु कारण्याबाबत )
54असाधारण अधिसूचना क्रमांक १४८/२०२१, दि. १३/१२/२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १४८/२०२१ ( नविन विषय /बी. व्होक अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्नीकरण प्रदान करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील दुरुस्तीबाबत...)
55असाधारण अधिसूचना क्रमांक १५०/२०२१, दि. १४/१२/२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १५०/२०२१ ( नविन विषय / बी. व्होक अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्नीकरण प्रदान करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील दुरुस्तीबाबत.. )
56अधिसूचना क्रमांक १५१/२०२१, दि. १४/१२/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १५१/२०२१ ( संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा /कार्यशाळा / चर्चासत्र / परिसंवाद आयोजनाकरिता विद्यापीठ साधारण निधीमधून आर्थिक साहाय्य मंजूर करण्याबाबत . )
57अधिसूचना क्रमांक १५५/२०२१, दि. १७/१२/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १५५/२०२१(२०२२-२३ या शैक्षणिक सत्राचे विद्याविषयक लेखा परीक्षणाच्या माध्यमातून संलग्नीकरण अर्ज (Online) भरण्याबाबतच्या अंतिम तिथीबाबत..)
58अधिसूचना क्रमांक १५६/२०२१, १७/१२/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १५६/२०२१ (संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये उशिरा प्रवेशाची प्रक्रिया पुर्ण करण्याची अंतिम तिथीबाबत ..)
59अधिसूचना क्रमांक १५८/२०२१, दि. ३०/१२/२०२१
अधिसूचना क्रमांक १५८/२०२१ (सार्वजनिक सुट्टया, २०२२)
Year 2022
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1Notification No. 01 of 2022, Dt. 06/01/2022
Notification No. 01 of 2022 (Cessation of membership on the Board of Studies in Zoology(including Biological Techniques & Specimen Preparation and Industrial Fish & Fisheries)in the faculty of Science & Technology (Science Group))
2Notification No. 02 of 2022, Dt.06/01/2022
Notification No. 02 of 2022 (Cessation of membership of Dr. A.D.Raut, member of Board of Studies in Information Technology in the Faculty of Science & Technology. )
3Notification No. 03 of 2022, Dt. 06/01/2022
Notification No. 03 of 2022 ((I) Minor changes in the syllabi of the subjects of 1A1 Engineering Mathematics I, 1B1 Engineering Mathematics II, 1A2 Engineering Physics, 1A6 Engineering Physics - Lab., 1B2 Engineering Chemistry. (II) Chances & Absorption for the Old Course of the subjects of B.E. Sem. I / II (Group A & B) )
4Notification No. 05 of 2022 and 06 of 2022, Dt. 10/01/2022
Notification No. 05 of 2022 (Implementation of Syllabi of Master of Performing Arts (Drama & Theatre) (Two Year Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) in the Faculty of Inter-disciplinary Studies from the session 2021-2022 Onwards.) and Notification 06 of 2022 (Implementation of Syllabi of Master of Performing Arts Dance (Kathak) (Two Year Four Semesters Degree Course) (Credit & Grade System) in the Faculty of Inter-disciplinary Studies from the session 2021-2022 Onwards.)
5Notification No. 09 of 2022, Dt. 20.1.2022
Notification No. 09 of 2022 (Corrigendum to notification regarding nominations made by the Hon’ble Pro-Vice-Chancellor on various faculties.)
6Notification No. 10 of 2022, Dt. 27.1.2022
Notification No. 10 of 2022 (Application form for Transfer of Management of College/Institution to other Management)
7Notification No. 13 of 2022, Dt. 27.1.2022
Notification No. 13 of 2022 (Cessation of membership on the Board of Examinations and Evaluation)
8Extra Ordinary Notification No. 16 of 2022, Dt. 4/2/2022
Extra Ordinary Notification No. 16 of 2022 (Cessation of membership of Dr. S.H.Mahure, member of Board of Studies in Civil Engineering (Incl. C.T.) in the Faculty of Science & Technology. )
9Notification No. 19 of 2022, Dt. 10/02/2022
Notification No. 19 of 2022 (Syllabi and scheme of teaching and examination for Two years degree course under semester for the Master of Arts in Lifelong Learning and Extension.)
10Notification No. 20 of 2022, Dt. 24.2.2022
Notification No. 20 of 2022 (Cessation of membership on Board of Studies in Home Science in Faculty of Inter-disciplinary Studies)
11Notification No. 23 of 2022, Dt. 10/03/2022
Notification No. 23 of 2022 (Syllabi for Two Years Master of Arts in “Chhatrapati Shivaji Maharaj Thoughts and Management” (Semester Pattern))
12Notification No. 24 of 2022, Dt. 10/03/2022
Notification No. 24 of 2022 (Syllabi for One Year Diploma in “Post Graduate Diploma in Naturopathy And Yogic Science” (Semester Pattern)
13Notification No. 25 of 2022, Dt. 10/03/2022
Notification No. 25 of 2022 (Change in the name of College )
14Notification No. 26 of 2022, Dt. 11/03/2022
Notification No. 26 of 2022 (Regarding resumption of duties as Vice-Chancellor – Dr. Dileep N.Malkhede)
15Notification No. 33 of 2022, Dt. 7/04/2022
Notification No. 33 of 2022 (Cessation of membership on Board of Studies in Home Science In the Faculty of Inter-disciplinary Studies.)
16Notification No. 34 of 2022, Dt. 7.4.2022
Notification No. 34 of 2022 (Nomination on University Senate.)
17Notification No. 35 of 2022, Dt. 14.4.2022
Notification No. 35 of 2022 (Change in name of the member of the Board of Studies. )
18Notification No. 36 of 2022, Dt. 21.4.2022
Notification No. 36 of 2022 (Cessation of membership of Dr. Pramod B. Patil, member of Board of Studies in Electronics, Industrial Electronics & Applied Electronics in the Faculty of Science & Technology. )
19Notification No. 37 of 2022, Dt. 21.4.2022
Notification No. 37 of 2022 (NOC from affiliating University..)
20Notification No. 38 of 2022, Dt. 21.4.2022
Notification No. 38 of 2022 (Nomination of persons on the Board of Examinations and Evaluation)
21Notification No. 42 of 2022, Dt. 28.4.2022
Notification No. 42 of 2022 (Fixation of Tuition Fees, other fees and charges, “In General” (other than Different fees/charges,) for various courses/ programmes at undergraduate / postgraduate level (excluding professional courses) for aided and unaided affiliated colleges/Institutions under Ordinance No. 03 of 2021 from 2022-23 Academic session.
22Extra Ordinary Notification No. 44 of 2022, Dt. 6.5.2022
Extra Ordinary Notification No. 44 of 2022 (Restoration of membership of Prof. Dinesh Suryawanshi on the Management Council.)
23Notification No. 45 of 2022 and 46 of 2022, Dt. 12.5.2022
Notification No. 45 of 2022 (Change of Name of University Students.) Notification No. 46 of 2022 (Cessation of membership on Board of Studies in Home Science in the Faculty of Inter- disciplinary Studies. )
24Notification No. 47 of 2022, Dt. 12.5.2022
Notification No. 47 of 2022 (Syllabi for Two years Master of Arts in Counseling & Psychotherapy (पदव्युत्तर पदवी) and Post Graduate Diploma (पदव्युत्तर पदविका) (One Year) Simultaneously in Counseling & Psychotherapy (Semester Pattern))
25Notification No. 48 of 2022, Dt. 19.5.2022
Notification No. 48 of 2022 (RECOGNITION OF RESEARCH CENTRE FOR Ph.D.)
26Notification No. 49 of 2022, Dt. 19.5.2022
Notification No. 49 of 2022 (RECOGNITION OF SUPERVISOR FOR Ph.D.)
27Notification No. 52 of 2022, Dt. 2.6.2022
Notification No. 52 of 2022 (Appointment of Pro-Vice-Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University)
28Notification No. 54 of 2022, Dt. 2.6.2022
Notification No. 54 of 2022 (Corrigendum to Notification regarding the Recognition of Supervisor for Ph. D.)
29Notification No. 55 of 2022 & 56 of 2022, Dt. 2.6.2022
Notification No. 55 of 2022 (Cessation of Chairperson of Grievances Committee ) & Notification NO. 56 of 2022 (Nomination of Chairperson on Grievances Committee.)
30Extra Ordinary Notification No. 58 of 2022, Dt. 6.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 58 of 2022 (Equivalence of the subject from Annual Pattern to Semester Pattern of B.Sc. (Home Science) Part - II.)
31Extra Ordinary Notification No. 72 of 2022, Dt. 20.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 72 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.Tech. (Chemical Engg.) & B.Tech. (Chem.Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Technology) (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
32Extra Ordinary Notification No. 71 of 2022, Dt. 20.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 71 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester V & VI of B.E. (Artificial Intelligence & Data Science) (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
33Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. Electrical Engg., Electrical (Electronics & Power Engg.) and Electrical & Electronics Engg.(C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
34Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 69 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. Electrical Engg., Electrical (Electronics & Power Engg.) and Electrical & Electronics Engg.(C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
35Extra Ordinary Notification No. 68 of 2022, Dt 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 68 of 2022 ( Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. (Computer Science & Engineering) and Computer Engineering (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum.)
36Extra Ordinary Notification No. 67 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 67 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. (Mechanical Engg.) (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
37Extra Ordinary Notification No. 66 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 66 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E.(Civil Engineering)(C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
38Extra Ordinary Notification No. 65 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 65 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. (Electronics & Telecommunication Engg.) (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
39Extra Ordinary Notification No. 64 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 64 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of B.E. (Information Technology) (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum.)
40Extra Ordinary Notification No. 63 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 63 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Semester VII & VIII of Bachelor of Textile Engineering (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… )
41Extra Ordinary Notification No. 60 of 2022 to 62 of 2022, Dt. 18.6.2022
Extra Ordinary Notification No. 60 of 2022 (Revised Syllabus of Semester V of B.E. (Electronics & Telecommunication Engg.) (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum… ), Notification No. 61 of 2022 (Revised Syllabus of Semester III of B.Tech. (Chem. Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Technology) (C.B.C.S.) ) and Notification No. 62 of 2022 (Book prescribed as a Reference Book for the subject of ‘Introduction to Research Methodology’ in the syllabus of Ph.D. Course work.)
42Extra-Ordinary Notification No. 78 of 2022, Dt. 28/06/2022
Extra-Ordinary Notification No. 78 of 2022 (Nomination of Member on Grievances Committee.)
43Notification No. 80 of 2022, Dt. 7/7/2022
Notification No. 80 of 2022 (Equivalence & Absorption Schemes / Chances for Old Course failure students of Sem. I toVI of B.E(.Mechanical Engg.) V & VI of B.E. (Electronics & Telecommunication Engg.) and VII & VIII of B.E./B.Text.E./B.Tech. (Chemical) and B.Tech. (Chemical Tech.) (Food, Pulp & Paper, Oil & Paint and Petrochemical Technology) (Engineering Group) in the Faculty of Science & Technology …)
44Extra Ordinary Notification No. 83 of 2022, Dt. 11/07/2022
Extra Ordinary Notification No. 83 of 2022 (Elections to the Senate and Academic Council)
45Notification No. 86 of 2022 and 87 of 2022, Dt. 21/07/2022
Notification No. 86 of 2022 (Continuation of Prospectus No,2019122prescribed for B.Sc.Part- II (SEM-III &IV) for the Session 2022-23.) and Notification No. 87 of 2022 (Continuation of Prospectus No, 2016123 prescribed for B.Sc. Part- III (SEM-V &VI) for the Session 2022-23.)
46Notification No. 88 of 2022, Dt. 21/07/2022
Revised Syllabi of Semester V to VIII of B.E. Mechanical Engineering (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum)
47Notification No. 89 of 2022, Dt. 21/07/2022
(Election to the Senate-2022…….…..online consent cum applications are invited from Registered Graduates for enrolling as a Voter in the Electoral Roll for election of TEN registered graduates on the Senate.)
48Notification No. 90 of 2022 to 95 of 2022, Dt. 21/07/2022
Notification No. 90 of 2022 (Continuation of Prospectus No. 2018189 of M.A. Part-II (History) for 2022-2023 Session.), Notification No. 91 of 2022 (Continuation of Prospectus No. 2018187 of M.A. Part-II (Economics) for 2022-2023 Session.), Notification No. 92 of 2022 (Continuation of Prospectus No. 20181811 of M.A. Part-II (Geography) for 2022-2023 Session.), Notification No. 93 of 2022 (Continuation of Prospectus No. 2021185 of M.S.W. Sem-I to IV for 2022-2023 Session.), Notification No. 94 of 2022 (Continuation of Prospectus No. 20211824 of B.A. (J.M.C.) for 2022-2023 Session.) and Notification No. 95 of 2022 (Continuation of Prospectus No. 2021185 of B.S.W. Sem-I to VI for 2022-2023 Session.)
49Extra Ordinary Notification No. 96 of 2022, Dt. 25.07.2022
Extra Ordinary Notification No. 96 of 2022 (Election to the Senate and Academic Council… Extension to last date for submission of information.)
50Notification No. 99 of 2022, Dt. 4.8.2022
Notification No. 99 of 2022 (Election to the Senate-2022…….…..Extension to online consent cum applications for enrolling as a Voter in the Electoral Roll for election of TEN registered graduates on the Senate.)
51Notification No. 103 of 2022, Dt. 4.8.2022
Notification No. 103 of 2022 (Continuation of Prospectus No. 20181612 of B.Ed. for 2022-2033 Examination
52Extra Ordinary Notification No. 104 of 2022, Dt. 10.8.2022
Extra Ordinary Notification No. 104 of 2022 (Implementation of new Syllabi of Open Elective subjects of Semester V & VI and revised syllabus of Semester VII of B.E. (Electronics & Telecommunication Engg.) (C.B.C.S.) as per A.I.C.T.E. Model Curriculum. )
Year 2021
Sr.NoDirections,Rules,Regulations etc.
1असाधारण अधिसूचना क्रमांक ०१/२०२१, दि. ०२.०१.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ०१/२०२१ (२०२१-२२ या शैक्षणिक सत्राचे विद्याविषयक लेखा परीक्षणाच्या माध्यमातून संलग्नीकरण अर्ज (Online) भरण्याबाबतच्या अंतिम तिथीबाबत..)
2अधिसूचना क्रमांक २/२०२१, दि. ७.१.२०२१
अधिसूचना क्रमांक २/२०२१ (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित विविध महाविद्यालयांना मंजूर Bachelor of Vocation (B.Voc.) अभ्यासक्रमातील Skill Education Components च्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्याबाबत.)
3Notification No. 3 of 2021, Dt. 7.1.2021
Notification No. 3 of 2021 (Penalty for non-submission of information for Annual Report 2017-18.)
4अधिसूचना क्रमांक ४/२०२१, दि. ७.१.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ४/२०२१ ( महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६.... अधिष्ठाता तदर्थ नामनिर्देशनाबाबत )
5Notification No. 05 of 2021, Dt. 7.1.2021
Notification No. 05 of 2021 (Equivalence & Absorption Scheme for failure students of old course of B.Pharmacy. ( Annual Pattern) )
6Extra-Ordinary Notification No. 6 of 2021 to 8 of 2021, Dt. 12.1.2021
Extra-Ordinary Notification No. 6 of 2021 to 8 of 2021 (Equivalency of Degree/Diploma Courses of Other University/Board )
7अधिसूचना क्रमांक ९/२०२१, दि. १४.१.२०२१
अधिसूचना क्रमांक ९/२०२१ (सॉफ्ट बॉल (पुरुष व महिला) या चमूंमध्ये खेळाडूंची संख्या १५ वरून १८ करण्याबाबत..)
8असाधारण अधिसूचना क्रमांक १०/२०२१, दि. १५.१.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १०/२०२१ ( शैक्षणिक सत्र २०२१-२१ करीता सर्व सत्र / वर्षातील सर्व पदवी / पदव्युत्तर ( पदवी व पदविका) अभ्यासक्रमास (शासनाकडून प्रवेश देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रम वगळून ) प्रवेश देण्याची अंतिम तिथीबाबत.. )
9Extra-Ordinary Notification No. 11 of 2021, Dt. 16.1.2021
Extra-Ordinary Notification No. 11 of 2021 (Cessation of membership of Dr. Smt. M.P. Kale on the Board of Studies in Home Science in the Faculty of Inter-disciplinary Studies.)
10Notification No. 12 of 2021, Dt. 21.01.2021
Notification No. 12 of 2021 (ONE ADDITIONAL LAST CHANCE FOR FAILURE STUDENTS OF B.Ed. (Old Course - Annual Pattern)
11अधिसूचना क्रमांक १३/२०२१, दि. २१.०१.२०२१
अधिसूचना क्रमांक १३/२०२१ ( २०२१-२२) या शैक्षणिक सत्राचे विद्याविषयक लेखा परीक्षणाच्या माध्यमातून संलग्नीकरण अर्ज (Online) भरण्याबाबतच्या अंतिम तिथीबाबत...)
12अधिसूचना क्रमांक १४/२०२१, दि. २१.१.२०२१
अधिसूचना क्रमांक १४/२०२१ (सदोतीसवा दीक्षांत समारंभ )
13अधिसूचना क्रमांक १५/२०२१, दि. २८.१.२०२१
अधिसूचना क्रमांक १५/२०२१ (संलग्नीकरणाबाबत..)
14असाधारण अधिसूचना क्रमांक १६/२०२१, दि. २.२.२०२१
असाधारण अधिसूचना क्रमांक १६/२०२१ (परीक्षा आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.. हिवाळी - २०२१ परीक्षा)
15Notification No. 18 of 2021 to 19 of 2021, Dt. 11.2.2021
Notification No. 18 of 2021 (Additional chance for the failure students of old courses (Annual Pattern) for B.A., B.P.A., B.Com., B.B.A., M.A., and M.Com. Courses.) and Notification No. 19 of 2021 (Additional chances for the failure students of M.Pharm. (Old Course) ( Semester Pattern - I to IV )
16Notification No. 22 of 2021, Dt. 11.2.2021
Notification No. 22 of 2021 (Additional chance/s for the failure students of old courses (Annual/Semester) Pattern)
17Notification No. 25 of 2021 to 26 of 2021, Dt. 25.2.2021
Notification No. 25 of 2021 (Implementation of new syllabi of Semester I to IV of the Course M.E. (Environmental Engineering) (F.T. ) (Two Year Semester Pattern ) (Choice Based Credit System) in the Faculty of Science & Technology from the session 2020-2021 & onwards..) Notification No. 26 of 2021 (Chances / Equivalence & Absorption Schemes for the Old Course failure students of M.E. (Environmental Engg.) (P.T. Semester Pattern C.G.S.) in the Faculty of Science & Technology from the academic session 2020-21.)
18Extra Ordinary Notification No. 28 of 2021, Dt. 5.3.2021
Extra Ordinary Notification No. 28 of 2021 (Syllabi and Scheme of teaching and examination for Two years Degree Course under semester for the master of Arts in Lifelong Learning and Extension)
19Notification No. 30 of 2021, Dt. 18.3.2021
Notification No. 30 of 2021 ( Continuation of Prospectus of Engineering & Technology examinations in the Faculty of Science & Technology for the academic session 2020-2021 .)
20Notification No. 31 of 2021, Dt. 25.3.2021
Notification No. 31 of 2021 (Cessation of membership on the Senate.)
21Notification No. 32 of 2021, Dt. 1.4.2021
Notification No. 32 of 2021 (Application Format and Evaluation Sheets for grant of Permanent Affiliation to College or Institution or Recognized Institution u/s 116 of Maharashtra Public Universities Act, 2016.)
22Notification No. 33 of 2021, Dt. 1.4.2021
Notification No. 33 of 2021 (Implementation of the Syllabus of the compulsory subject Environmental Studies exclusively for Engineering & Technology Group (Excluding Architecture) in the Faculty of Science & Technology from the session 2020-21 and onwards .....)
23Notification No. 34 of 2021 to 36 of 2021, Dt. 1.4.2021
Notification No. 34 of 2021 ( Implementation of the Syllabus of Bridge Course for admission to the Master of Computer Application (M.C.A.) (Two Year Semester Pattern) (Choice Based Credit System) Course in the Faculty of Science & Technology from the session 2020-21 and onwards .....), Notification No. 35 of 2021 ( Chances for the Old Course failure students of M.C.A. (Three Years Semester Pattern ) (C.G.S.) in the Faculty of Science & Technology from the academic session 2020-21. (2010-11 to 2018-19 Batch) ) and Notification No. to 36 of 2021 (Chances for the Old Course failure students of M.C.A. (Three Years Semester Pattern ) (C.G.S.) in the Faculty of Science & Technology from the academic session 2020-21. (2019 - 20 Batch))
24Notification No. 37 of 2021, Dt. 1.4.2021
Notification No. 37 of 2021 ( Implementation of new syllabi of Semester I & II of Master in Computer Application (M.C.A.) (Two Year… Semester Pattern) (Choice Based Credit Grade System) in the Faculty of Science & Technology from the session 2020- 2021 and onwards..)
25Notification No. 39 of 2021, Dt. 15.4.2021
Notification No. 39 of 2021 (Implementation of the Syllabus of Semester I & II of the new Course B.E. in Artificial Intelligence & Data Science from the session 2020-21 & onwards..)
26असाधारण अधिसूचना क्रमांक ४०/२०२१, १६.४.२०२१ & Notification No. 41 of 2021, Dt. 16.4.2021
असाधारण अधिसूचना क्रमांक ४०/२०२१ ( (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६..... अधिष्ठाता तदर्थ नामनिर्देशनाबाबत ) & Notification No. 41 of 2021 (Cessation of membership on the Senate.)
27Extra Ordinary Notification No. 42 of 2021, Dt. 16.4.2021
Extra Ordinary Notification No. 42 of 2021 (RECOGNITION OF RESEARCH CENTER FOR Ph.D)
28Extra Ordinary Notification No. 44 of 2021, Dt. 27.4.2021
Extra Ordinary Notification No. 44 of 2021 (Equivalency of Degree/Diploma Courses of Other University / Board)
29Extra Ordinary Notification No. 45 of 2021, Dt. 28.4.2021
Extra Ordinary Notification No. 45 of 2021 (Filling of vacancies on the authorities or bodies of the University.)
30अधिसूचना क्रमांक ४८/२०२१
अधिसूचना क्रमांक ४८/२०२१ (स्थानिक सुट्ट्या, २०२१)
31Extra Ordinary Notification No. 50 of 2021, Dt. 8.5.2021
Extra Ordinary Notification No. 50 of 2021 (Grant of autonomous status by UGC to Government Vidarbha Institute of Science and Humanities, Amravati for 10 years from 2021-2022 To 2030-2031)
32Extra Ordinary Notification No. 52 of 2021, Dt. 1.6.2021
Extra Ordinary Notification No. 52 of 2021 (Appointment of Acting Vice-Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University)
33Notification No. 54 of 2021, Dt. 3.6.2021
Notification No. 54 of 2021 (Change of Name of University Students.)
34Extra Ordinary Notification No. 58 of 2021 & 59 of 2021, Dt. 21.6.2021
Extra Ordinary Notification No. 58 of 2021 (RECOGNITION OF SUPERVISOR FOR Ph.D.) and Notification No. 59 of 2021 (RECOGNITION OF RESEARCH CENTRE FOR Ph.D.)
35Extra Ordinary Notification No. 60 of 2021, Dt. 22.6.2021
Extra Ordinary Notification No. 60 of 2021 (Nominations made by Hon’ble Pro-Vice-Chancellor on various faculties)
36Notification No. 61 of 2021, Dt. 1.7.2021
Notification No. 61 of 2021 (Corrigendum to Notification regarding the Recognition of Research Centre for Ph.D.)
37Notification No. 64 of 2021, Dt. 8.7.2021
(Proformas for submission of proposals by Colleges for granting approval to the recommendation of (i) Selection Committees for appointment of principal and Teachers, by direct recruitment. (ii) Selection Committees for Promotion of Associate Professors (Academic Level-13A) as Professor (Level-14) under Career Advancement scheme.)
38Notification No. 66 of 2021, Dt. 8.7.2021
Cesation of membership of Dr.D.S.Ingole on the Board of Studies in Mechanical Engineering in the Faculty of Science & Technology.....)
39Extra Ordinary Notification No. 68 of 2021. Dt. 20.7.2021
Extra Ordinary Notification No. 68 of 2021 (Appointment of officiate Pro-Vice Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University.)
40Notification No. 69 of 2021, Dt. 20.7.2021
Notification No. 69 of 2021 (Cessation of membership on the Senate.)
41Notification No. 70 of 2021, Dt. 20.7.2021
Notification No. 70 of 2021 (Implementation of Syllabi of the M.PET Course.)
42Notification No. 71 of 2021, Dt. 20.7.2021
Notification No. 71 of 2021 (FEES PRESCRIBED FOR Ph.D. PROGRAMME)
43Notification No. 73 of 2021 & 74 of 2021, Dt. 20.7.2021
Notification No. 73 of 2021 (Corrigendum to Notification regarding the Recognition of Supervisor for Ph.D.) & Notification No. 74 of 2021 (Corrigendum to Notification regarding the Recognition of Supervisor for Ph.D.)
44Notification No. 86 of 2021, Dt. 9.9.2021
Notification No. 86 of 2021 (Corrigendum to Notification regarding the Recognition of Supervisor for Ph.D.)
45Notification No. 87 of 2021, Dt. 16.9.2021
Notification No. 87 of 2021 (RECOGNITION OF SUPERVISOR FOR Ph.D.)
46Notification No. 88 of 2021, Dt. 16.9.2021
Notification No. 88 of 2021 (: RECOGNITION OF RESEARCH CENTRE FOR Ph.D.)
47Notification No. 89 of 2021, Dt. 23.9.2021
Notification No. 89 of 2021 (Cessation of membership on the Board of Studies in Computer Science (including Computer Application & Computer Science (Computer Software)))
48Notification No. 90 of 2021, Dt. 23.9.2021
Notification No. 90 of 2021 (Appointment of Vice-Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University)
49Notification No. 93 of 2021, Dt. 4.10.2021
Notification No. 93 of 2021 Corrigendum to Notification regarding the Recognition of Supervisor for Ph.D.)
50Notification No. 94 of 2021, Dt. 7.10.2021
Notification No. 94 of 2021 (Nomination on the Management Council by Hon’ble Vice-Chancellor.)
51Notification No. 96 of 2021, Dt. 8.10.2021
Notification No. 96 of 2021 (Implementation of Syllabi of Short Term Certificate Courses. (3 Months Certificate Course), (6 Months Diploma Course), (1 Year Advanced Diploma Course) From the Session 2021 – 2022 & onward.)
52Notification No. 101 of 2021, Dt. 20.10.2021
Notification No. 101 of 2021 (Cessation of Membership )
53Direction No. 53 of 2021, Dt. 28.10.2021
Direction No. 53 of 2021 (Scheme for conducting Examination for Ph.D. Course work-2020-21 batch only in offline mode, instead of online mode, under MCQ pattern till the period COVID-19 pandemic , Direction 2021.)
54Notification No. 107 of 2021, Dt. 28.10.2021
Notification No. 107 of 2021 (Continuation of Prospectus for 2022 Examinations in the Faculties of Humanities and Inter-disciplinary Studies. )
55Notification No. 108 of 2021, Dt. 28.10.2021
Notification No. 108 of 2021 (Continuation of Prospectus for 2021-2022 Examinations in the Faculty of Humanities & Inter-disciplinary Studies )
56Notification No. 112/2021, Dt. 11/11/2021
Notification No. 112/2021 ( Continuation of Prospectus No 20181612 of B.Ed. (Two years Four Semester Course)
57Notification No. 111/2021, Dt. 11.11.2021
Notification No. 111/2021 (Continuation to the various Prospectus of Examinations leading in the Faculty of Science& Technology(Science Group), for the Academic Session 2021-22.)
58Notification No. 118 of 2021, Dt. 18.11.2021
Notification No. 118 of 2021 (Change of Name of University Students.)
59Extra Ordinary Notification No. 119 of 2021, Dt. 20.11.2021
Extra Ordinary Notification No. 119 of 2021 (Course Objectives & Course Outcomes of the subjects of Semester III & IV of B.Text. Engg. from the session 2021-2022 onwards as per A.I.C.T.E. Model Currriculum. )
60Notification No. 120 of 2021, Dt. 20.11.2021
Notification No. 120 of 2021 (Cessation of membership on the Board of Studies in Mathematics in the faculty of Science & Technology (Science Group) )
61Extra-Ordinary Notification No. 122 of 2021, Dt. 23.11.2021
Extra-Ordinary Notification No. 122 of 2021 (Cessation of membership on the Senate)
62Notification No. 123 of 2021, Dt. 25.11.2021
Notification No. 123 of 2021 (Continuation of Prospectus of examinations of Engineering & Technology examinations in the Faculty of Science & Technology for the academic session 2021 -2022.)
63Notification No. 134 of 2021, Dt. 2.12.2021
Notification No.