Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba
उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार 2018-19
विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहत आराखडा दि. 18 मे, 2018 भाग - 5
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम 14 एप्रिल, 2018 भाग - 6
विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहत आराखडा दि. 18 मे, 2018 भाग - 4
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम 14 एप्रिल, 2018 भाग - 5
विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहत आराखडा दि. 18 मे, 2018 भाग - 3
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम 14 एप्रिल, 2018 भाग - 4
विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहत आराखडा दि. 18 मे, 2018 भाग - 2
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम 14 एप्रिल, 2018 भाग - 3
विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहत आराखडा दि. 18 मे, 2018 भाग - 1
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम 14 एप्रिल, 2018 भाग - 2
SGBAU - PRO - 35th Convocation 3
SGBAU - PRO - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह कार्यक्रम 14 एप्रिल, 2018 भाग - 1
SGBAU - PRO - 35th Convocation 2
विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहत आराखडा दि. 18 मे, 2018 भाग - 7
SGBAU 35th Convocation 1
विद्यापीठ पंचवार्षिक बृहत आराखडा दि. 18 मे, 2018 भाग - 6