Sant Gadge Baba Amravati University

Re-Accredited with "A" Grade by NAAC

(Formerly known as Amravati University)

Shri Sant Gadge Baba

Current News

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers.

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा / कार्यशाळा /चर्चासत्र / परिसंवाद आयोजनाकरीता विद्यापीठ साधारण निधीमघुन आर्थिक सहाय्य

Psychological Counselling Workshop

विद्यार्थ्यांना परिक्षासंबंधित उद्भवलेल्या समस्या व्हाट्सअपद्वारे सादर करण्याबाबत...

विद्यार्थ्यांना करावयाचे असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे आवेदन अर्जाबाबत...

Schedule of online Ph.D.viva-voce examination

PRO-NEWS- आचार्य पदवीधारक संशोधकांना मौखीक परीक्षेच्या दिवशीच अधिसूचना प्रदान होणार

CERTIFICATE OF IMPORTER-EXPORTER CODE (IEC) OF SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY

M.Phil./Ph.D. Entrance Test (MPET)-2019 RESULT

Inclusion of Student Column in the University News

LIST OF CERTIFIED TRAINERS IN SOFTSKILLS - TRAIN THE TRAINER : 01/07/2019 TO 06/07/2019

हिवाळी-२०१९ सत्र पद्धती अभ्यासक्रमाच्या (Semester Pattern) नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आवेदनपत्रासंबंधी व त्यासोबत संगणकीकृत M.Card. भरुन पाठविण्याबाबत व बी.ए., बी. कॉम., बी.एस्सी., सत्र - १,३,५ च्या शुल्क पावत्या व विद्यार्थ्यांच्या याद्या जमा करण्याबाबत, दि. २६/०८/२०१९

Instructions to the candidates for M.Phil./Ph.D. Entrance test (MPET)

अभ्यास मंडळ प्रथम सभेची सूचना , विषयपत्रिका, मतदार याद्या व सहपत्रे

(Extra-Ordinary) Notification No. 95/2019 (Activities for Election / Nomination (Nomination of students from National Service Scheme, National Cadet Corps, Sports and Cultural activities on Students’ Council) and its modus-operandi, illustrations, materials, personnel required, formats etc. for constitution of University Students’ Council, University Department Students’ Council, College Students’ Council u/s 99 of Maharashtra Public Universities Act, 2016)

(असाधारण) अधिसूचना क्र. ७०/२०१९ (विद्यापीठ दुरध्वनी क्रमांकामध्ये झालेल्या बदलाबाबत...)

Grant of Recognition as Post-Graduate Teachers

सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्याना मंजूरी देण्याबाबतची जलदगती कार्यपद्धती आणि यासंबंधीचे निकष

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी दाननिधी देण्याबाबत कुलगुरूंचे आवाहन

Admission to PG courses 2019-20 : Apply Online

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या "कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक प्रतिबंध विनियम २०१५" नुसार अंतर्गत समिती गठीत करण्याबाबत...

Grant of recognition of P.G.Teachers List

List of the Candidates / Research Scholars for Ph.D. Programme at Research Centre - Department of Law, SGB Amravati University, Amravati

LIST OF CERTIFIED TRAINERS IN SOFT SKILLS

अन्न सुरक्षा व मानदे अधिनियम २००६ नियम व नियमन २०११. महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विबाग शासन परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी होणेबाबत.

2020-2021 Fulbright-Nehru and other Fulbright Fellowships for Indian Citizens

LIST OF CERTIFIED TRAINERS IN SOFT SKILLS : UGC – HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & FACULTY DEVELOPMENT CELL

List of contesting candidates (MC, AC, other committees)

सन 2018-19 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळ सदृश्य तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत