Home                        
 

Gazette Part-II

Year 2017
Sr.
No.
Notification No.
Subject
1.

Notification No. 1/2017 (तेहतिसावा दीक्षांत समारंभ)

2. Notification No.2/2017 to 04/2017
Notification No.2/2017 (प्रौढ, निंरतर शिक्षण आणि विस्तार सेवा विभागामध्ये स्वयं-निर्वाही तत्वावर (Self Financing Basis) अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत...
Notification No.3/2017(संलग्निकरणाबाबत..)
Notification No.4/2017(Change of Name of University Students)

3. Notification No. 05/2017 to 08/2017
Notification No. 05/2017(२०१६-१७ व २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्राची श्री त्र्यंबक गणपतराव कावलकर संशोधन शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याबाबत)
Notification No. 06/2017(स्थानिक सुट्टया, २०१७)
Notification No. 07/2017 (प्रथम / नियमित संलग्निकरणाबाबत)
Notification No. 08/2017(उन्हाळी-२०१७ परिक्षेपासुन नवीन परिक्षा केंद्र सुरु करण्याबाबत.)

4. Notification No. 09/2017

Notification No. 09/2017(Cessation of Membership of Dr. Rekha A. Lande)

5.
Notification No. 10/2017
Notification No.11/2017(Change of Name of University Students)

6.

Notification No. 12/2017
(Membership of Dr. Shankar M. Bundele on the Board of Studies in Hindi)

7.
Extra Ordinary Notification No. 10/2017 (३३ व्या दीक्षांत समारंभामध्ये सुवर्ण पदके, रौप्य पदके व रोख पारितोषिकांच्या प्रदानाबाबत)

8.
NotificationNo. 14/2017(Change in the Name of College)
Notification No. 15/2017(Regarding Permanent Affiliation)
Notification No. 16/2017(Change in the name of College)
Notification No. 17/2017 (महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ चे क्रियान्वयनाबाबत)
Notification No. 18/2017 (वार्षिकांक स्पर्धा २०१५-१६ च्या पारितोषिकांची घोषणा )

9.

(असाधारण)
अधिसूचना 19/2017

(असाधारण)
अधिसूचना 19/2017 (विद्यापीठातील संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या पदनामातील बदलाबाबत)

10.

अधिसूचना 20/2017 (ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका वितरण प्रणालीचे परिचालन करण्यास्तव परीक्षा केंद्रांना देखभाल खर्च देण्याबाबत)
अधिसूचना 21/2017 (शैक्षणिक नियामिका ... शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ला शुद्धीपत्रक)
अधिसूचना 22/2017 (बी.पी.एड. अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत)
Notification No. 23/2017 (Penalty for non-submission of information for Annual Report 2014-15)

11.
Notification No. 24/2017(महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, २०१६....अधिष्ठाता नामनिर्देशनाबाबत)   
Notification No. 25/2017(Regarding Permanent Affiliation…)

12.
Notification No. 26/2017(महाविद्यालय बंद करण्याबाबत..)
Notification No. 27/2017(Syllabus for Certificate Course in ‘Retail Management’under U.G.C.
Scheme of Career Oriented Programme)

13.

Notification No.28/2017(I) Continuation of Prospectus No.2016123 prescribed for B.Sc.Final for the Session 2017-18. II) Introduction of new subjects i.e. Forensic Science & Animation for B.Sc. Final from the session 2017-18.
Notification No.29/2017(I) Continuation of Prospectus No.2015125 prescribed for M.Sc.
(Chemistry) (Sem-I to IV) for the Session 2017-18.
II) Additional chances for the failure students of M.Sc.Sem-I & II (Che.)
अधिसुचना ३०/२०१७ (अल्पसंख्यांक दर्जा ..)

14.

नविन महाविद्यालयाचे प्रथम संलग्निकरणाबाबत.

15.

Notification No. 32/2017 to 34/2017

16.

Notification No. 35/2017

17.

Notification No. 36/2017

18.

Notification No. 37/2017 to 38/2017

19.

Notification No. 39/2017(महाविद्यालय बंद करण्याबाबत)

20.

(असाधारण) अधिसूचना 47/2017 (नोंदणीकृत पदवीधर (Registered Graduate) म्हणून नांव नोंदणीबाबत)
Notification No. 48/2017(Change of Name of University Students)

21.
Notification No. 40/2017
22.
Notification No. 41/2017
23.
Notification No. 42/2017 to 46/2017
24.
Notification No. 49/2017
25.
Notification No. 50/2017
26.
Notification No. 51/2017
27.
Notification No. 52/2017 to 53/2017
28.
Notification No. 54/2017
29.
Notification No. 55/2017
30.

Notification No. 56/2017 to 57/2017

31.

Notification No. 58/2017 to 59/2017

32.

Notification No. 60/2017

33.

Circular No. 1/2017 & Notification No. 61/2017 To 63/2017

34.

Notification No. 60/2017

35.

Notification No. 65/2017

36.

Extra-Ordinary Notification No. 66/2017 To 68/2017

37.

Extra Ordinary Notification No. 69/2017 To 76/2017

38.

Extra Ordinary Notification No. 77/2017

39.

Notification No. 78/2017

40.

Notification No. 79/2017

41.

Notification No. 80/2017

42.

Notification No. 81/2017

43.

Notification No. 82/2017

44.

Notification No. 83/2017

45.

Extra Ordinary Notification No. 84/2017 To 86/2017

46.
Notification No. 87/2017(Corrigendum to Notification No. 49/2017 in respect of Continuation of Prospectus No.2014121 prescribed for B.Sc.Part-I (Sem.I & II) for the Session
2017-18)
Notification No. 88/2017(Additional chances for failure students of M.P.Ed )
Notification No. 89/2017(Changes in syllabi)
Notification No. 90/2017(2016-2017 व 2017-2018 या शैक्षणिक सत्राकरीता श्री संत गुलाबराव महाराज संशोधन आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याबाबत)
Notification No. 91/2017 (Additional Chances for the failure students of B.A., B.Com., B.B.A , M.A.,
and M.Com. Courses)

47.

(असाधारण)
अधिसूचना 92/2017 to 94/2017

अधिसूचना क्र. 92/2017 (अधिसभा निवडणूक -२०१७ नोंदणीकृत पदवीधर मतदार गट .... मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याबाबत)  
अधिसूचना क्र. 93/2017( मॉडेल डिग्री कॉलेज, बुलढाणा येथे बी.एस्सी. अभ्यासक्रम सुरु करणेबाबत
Notification No. 94/2017(Change in the name of College)

48.
अधिसूचना क्र. ९५ / २०१७ (परीक्षा आवेदनपत्र स्वीकारण्याच्या तारखांबाबत.. हिवाळी -२०१७ परीक्षा (नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थी)

49.

Notification No. 96/2017(Continuation of Prospectus No.2014121 prescribed for B.Sc.Part-I
(Sem.II) for the Session 2017-18)
Notification No. 97/2017(Continuation of Prospectus No.2015122 prescribed for B.Sc.Part-II (Sem.III) for the Session 2017-18)
Notification No. 98/2017(Continuation of Prospectus No.2016123 prescribed for B.Sc.Part-III (Sem.V & VI) for the Session 2017-18)

50.
Notification No. 99/2017(Introduction of new syllabi for Diploma & Advanced Diploma courses in
Computer Hardware and Networking under career oriented programme, from the session 2017-18)
Notification No. 100/2017(Introduction of new syllabi for Certificate, Diploma & Advanced Diploma courses in Mushroom Cultivation under career oriented programme, from the session 2017-18)
51.
अधिसूचना  क्र. १०१ / २०१७ (संदर्भ ग्रंथ लावण्यात आलेले पुस्तक अभ्यासक्रमातून वगळण्याबाबत.. )
अधिसूचना  क्र. १०२ / २०१७ (संलग्निकरणाबाबत..)
अधिसूचना  क्र. १०३ / २०१७ (महाविद्यालये अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत.. २०१७-२०१८)
अधिसूचना  क्र. १०४ / २०१७ (महाविद्यालये अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत.. २०१७-२०१८)
52.
Notification No. 105/2017 (Continuation of Prospectus of examinations in the Faculty of Engineering & Technology for the academic session 2017-2018)
अधिसूचना क्र. १०६/२०१७ (नविन विषय/ अभ्यासक्रम/ विद्याशाखा/ अतिरीक्त तुकड्या प्रथम संलग्निकरणाबाबत...)
अधिसूचना क्र. १०७/ २०१७ (नविन महाविद्यालयाचे प्रथम संलग्निकरणाबाबत...

 

       
Year 2016
Sr.
No.
Notification No.
Subject
1.

Notification No.1/2016 (नविन विषय/अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्निकरणाबाबत...),
Notification No.2/2016 (महाविद्यालये बंद करण्याबाबत..),
Notification No.3/2016 (विद्यापीठ आस्थापनेतून सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे मानधन/पारिश्रमिक दराबाबत)

2.

Notification No.04/2016 (संलग्निकरणाबाबत..)

3.
Notification No. 05/2016(Change of Name of University Students),
Notification No. 06/2016 (स्थानिक सुट्टया, २०१६), Notification No. 07/2016 (1. Introduction of revised syllabi in the Faculty of Education .......2015-2016 and Onwards 2. Additional last chance as per old course for failures students.......)
Notification No. 08/2016 (Penalty for non submission of information for Annual Report 2013-14)
Notification No.09/2016 (केंद्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम केंद्रावरील उत्तर पत्रिका मुल्यांकनाचे पारिश्रमिकांमध्ये वाढ करण्याबाबत) &
Notification No. 10/2016 (बत्तिसावा दीक्षांत समारंभ)
4.
Regarding Honorarium/Remunration to Officer Incharge/Co-Officer Incharge & others in the process of conduct of Exam. of University
5.
Regarding to Award Gold Medals, Silver Medals & Cash Prizes in the Thity Second Convocation Ceremony
6.
महाविद्यालय बंद करण्याबाबत..
7.
Appointment of Acting Vice-Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University
8.
Notification No.16/2016(विद्यापीठ उन्हाळी -२०१६ परीक्षेपासुन नवीन परीक्षा केंद्र सुरु करण्याबाबत) &
Notification No. 17/2016(विद्यापीठ उन्हाळी -२०१६ परीक्षेपासुन नवीन परीक्षा केंद्र बंद करण्याबाबत)
9.
वार्षिकांक स्पर्धा २०१४-१५ पारितोषिकांची घोषणा
10.

महाविद्यालये बंद करण्याबाबत.

11.
Notification No.20/2016 (Corrigendum to Notification No.7/2016 Dt. 28.1.2016 regarding chances for M.P.Ed. old course students)
Notification No.21/2016(Additional chances for failures of old course M.P.Ed. Part-I)
12.
Equivalency of the Subject Communications Skills of B.E.Sem.V(Electronics & Telecommunications / Electronics) (C.G.S.)
13.

Notification No. 23/2016 (संलग्निकरणाबाबत), Notification No. 24/2016 (Work-load for Home Economics at graduate level),
Notification No. 25/2016 (पदवी स्तरावर प्राप्तयक्षिक तासिकेकरिता विद्यार्थी संख्येबाबत) &
Notification No. 26/2016 (सन २०१६ मध्ये विद्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट सेवा गौरव पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य/शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नाव जाहीर करणे)

14.

Notification No. 27/2016 (Change in the name of College) Notification No. 28/2016 (संलग्नित महाविद्यालयाच्या विविध अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आकारावयाचे शुल्काबाबत. प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचना क्र. ५०/२०१५ दि. १८/०६/२०१५ मध्ये दुरुस्ती/समावेश करण्याबाबत.)

15.

Notification No. 29/2016 (Appointment of Vice-Chancellor of Sant Gadge Baba Amravati University)

16.

Notification No. 30/2016(शैक्षणिक नियामिका ....शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ ला शुद्धीपत्रक)
Notification No. 31/2016 (Change in the name of College)

17.

Notification No. 32/2016(संलग्निकरणाबाबत)

18.

Notification No. 33/2016 (२०१५-१६ शैक्षणिक सत्राची वीर उत्तमराव मोहिते शिष्यवृत्ती)
Notification No.37 of 2016(परिक्षा संचालन प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या केंद्राधिकारी, सहकेंद्राधिकारी, पर्यंवेक्षक व इतर मदतनीस यांचे मानधन/पारिश्रमिक दराबाबत)

19.

Notification No. 38/2016 to 40 of 2016

20.

Notification No. 41/2016

21.

Notification No. 42/2016 to 43 of 2016

22.

Notification No. 44 of 2016

23.

Notification No. 45/2016 to 73 of 2016

24.

Notification No. 74/2016 to 80 of 2016

25.

Notification No. 81/2016 to 83 of 2016

26.

Notification No. 84 of 2016

27.

Notification No. 85 of 2016

28.

Notification No. 86/2016 to 87 of 2016

29.

Notification No. 88/2016 to 93 of 2016

30.

Notification No. 94/2016(Continuation of Prospectus No. 131738 prescribed for M.E. Civil (Structural Engg.)(F.T.) (CGS) for the session 2016-2017)
Notification No. 95/2016(Continuation of Prospectus No. 151736 prescribed for M.E. Electrical (Incl. E.P.S.)(F.T.) (CGS) for the session 2016-2017)
Notification No. 96/2016(Continuation of Prospectus of examinations in the Faculty of Engineering & Technology for the academic session 2016-2017)

31.

Notification No. 97/2016 (Corrigendum to Notification No. 80/2016 in respect of Continuation of Prospectus for 2017 Examinations in the Faculty of Education)
Notification No. 98/2016

32.

Notification No. 99 of 2016 (शैक्षणिक नियामिका .... शैक्षणिक वर्ष २०१६-२०१७ ला शुद्धीपत्रक)

33.

Notification No. 100/2016( नविन विषय /अभ्यासक्रमाचे प्रथम संलग्निकरणाबाबत)
Notification No. 101/2016 (राजे छत्रपती कला महाविद्यालय, बुलढाणा या महाविद्यालयाचे बुलढाणा येथून धामणगांव बढे, ता. मोताळा जि. बुलढाणा येथे स्थलांतरणाबाबत)
Notification No. 102/2016 (नविन महाविद्यालयाचे प्रथम संलग्निकरणाबाबत)
Notification No. 103/2016 (Cessation of Membership)
Notification No. 104/2016(उन्हाळी -२०१७ लेखा परिक्षेच्या तारखांची घोषणा)
Notification No. 105/2016(परीक्षा अवोदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत.. उन्हाळी -२०१७ परीक्षा ( नियमित महाविद्यालयीन विद्यार्थी)

34.
Notification No. 106/2016 (नविन महाविद्यालयाचे प्रथम संलग्निकरणाबाबत)
Notification No. 107/2016 (कै.नागोरावजी जयरामजी मेटकर स्मृतिप्रित्यर्थ श्री संत गाडगे बाबा सामाजिक कार्य पुरस्कार - २०१६)
35.

Notification No. 108/2016 (Nomination of persons on Senate by the Hon’ble Vice-Chancellor)
Notification No. 109/2016 Cessation of Membership on the Board of Studies in Philosophy

36.

(Extra-ordinary)
Notification No. 110/2016 to 111/2016

Notification No.110/2016 (सत्र २०१६-१७ करीता विद्यार्थी कल्याण निधीमधून देण्यात येणार्या शिष्यवृत्तीबाबत..)
Notification No.111/2016(सत्र २०१६-१७ स्व.प्रा.रामप्रकाश शामलालजी राठी स्मृति शिष्यवृत्तीबाबत..)

37.
Notification No.112/2016 (संलग्निकरणाबाबत..)
Notification No.113/2016 (केंद्रीय मबल्यांकन कार्यक्रम केंद्रावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मानधन/ पारिश्रमिकामध्ये वाढ करण्याबाबत)
38.
Notification No.114/2016 (Equivalency of Degree Course of Other University)
38.

Notification No.115/2016 (Change in the Name of College)
Notification No.116/2016 (Change in the Name of College)
Notification No.117/2016 (संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालय व शैक्षणिक विभागांना परिषदा / कार्यशाळा/ चर्चासत्र/परिसंवाद आयोजनाकरिता विद्यापीठ साधारणा निधी मधुन आर्थिक सहाय्य मिळण्याबाबत)

39.

Extra-Ordinary
Notification No.118/2016

Notification No. 118/2016 (Fees prescribed for Ph.D. Programme)
40.
Notification No. 119/2016 (सार्वजनिक सुट्ट्या, २०१७)
Notification No. 20/2016 (स्व. गणेश भास्करराव शिंगणे कला महाविद्यालय, देऊळगांव मही, (३६८) ता. देऊळगांव राजा, जि. बुलढाणा हे महाविद्यालय, सरस्वती शिक्षण, क्रिडा, ग्रामिण विकास व बहुउद्देशिय संस्था, ढोरवी ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा या संस्थेला हस्तांतरीत करण्याबाबत )
Notification No. 121/2016(महाविद्यालये बंद करण्याबाबत)
41.

Notification No. 122/2016 (शैक्षणिक नियामिका .... शैक्षणिक वर्ष २०१७-२०१८)

42.
Notification No. 123/2016 (तेहतिसावा दीक्षांत समारंभ)
Notification No. 124/2016 (विषय/अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत)
43.
(Extra Ordinary) Notification No. 125/2016 (Nomination of persons on various authorities / committees by the Hon’ble Vice-Chancellor)
44.
(Extra Ordinary) Notification No. 125/2016
(Syllabus of Ph.D. Course Work for all faculties

 

Year
2014
 
2015
Sr. No.
Notification No.
  Sr. No.
Notification No.
1.
 
1.
2.
 
2.
3.
 
3.
4.
 
4.
5.
 
5.
6.
 
6.
7.
 
7.
8.
 
8.
9.
 
9.
10.
  10.
11.
 
11.
12.
 
12.
13.
 
13.
14.
 
14.
15.
  15.
16.

Notification No. 102/2014 to 103/2014

 
16.
17.
 
17.
18.
 
18.
19.
 
19.
20.
 
20.
21.
 
21.
22.
 
22.
23.
 
23.
24.
 
24.
25.
 
25.
26.
 
26.
27.
 
27.
28.
 
28.
29.
 
29.
30.
 
30.
31.
 
31.
32.
 
32.
33.
 
33.
34.
 
34.
35.
 
35.
36.
 
36.
37.
 
37.
38.
 
38.
39.
 
39.
40.
 
40.
41.
 
41.
42.
 
42.
43.
 
43.
44.
 
44.
45.
 
45.
46.
 
46.
47.
 
47.
48.
 
48.
49.
 
49.
50.
 
50.
51.
 
51.
52.
 
52.
53.
 
53.
54.
 
54.
55.
 
55.
 
55.
     
56.
     
57.
     
58.
     
59.
     
60.
     
61.
     
62.
     
63.
     
64.
     
65.
      66.
      67.
     
68.

 

Year
2012
 
2013
Sr.
No.
Notification No.
 
Sr.
No.
Notification No.
1.
 
1.
2.
 
2.
3.
 
3.
4.
 
4.
5.
 
5.
6.
 
6.
7.
 
7.
8.
Notification No. 151/2012 to153/2012  
8.
9.
Notification No. 149/2012 to150/2012  
9.
10.
 
10.
11.
Notification No. 144/2012 to147/2012  
11.
Notification No. 31/2013 to 32/2013
12.
Notification No. 136/2012 to143/2012  
12.
13.
Notification No. 126/2012 to135/2012  
13.
14.
Notification No. 124/2012 to125/2012  
14.
15.
Notification No. 120/2012 to123/2012  
15.
16.
 
16.
17.
 
17.
18.
Notification No. 109/2012 to117/2012  
18.
19.
 
19.
20.
Notification No. 101/2012 to107/2012  
20.
21.
Notification No. 89/2012 to 100/2012  
21.
22.
Notification No. 85/2012 to 88/2012  

22.

23.
 
23.
24.
 
24.
25.
 
25.
26.
 
26.
27.
 
27.
28.
 
28.
29.
 
29.
30.
 
30.
31.
 
31.
32.
 
32.
33.
 
33.
34.
 
34.
35.
 
35.
36.
 
36.
37.
 
37.
38.
 
38.
39.
 
39.
40.
 
40.
Notification No. 140/2013 to 142/2013
41.
 
41.
42.
 
42.
43.
     

 

 
 
       

 

 
   
Copyright © 2010 Sant Gadge Baba Amravati University.All Rights Reserved.